Skip to main content
فهرست مقالات

ملی گرایی و نوگرایی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 347 تا 354)

کلید واژه های ماشینی : ملی‌گرایی، اسمیت، نوگرایی، ملی، ملی‌گرایی و نوگرایی، ملت، انگاره، کتاب، سیاسی، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"1998,egdeltuoR,kroY کتاب«ملی گرایی و نوگرایی»،اثرآنتونی اسمیت با عنوان فرعی"مطالعه‌ای انتقادی دربارۀ نظریه‌هایاخیر ملت‌ها و ملی گرایی"در سال در 270 صفحه توسط انتشارات را تلجچاپ شده است. (ص 224) محور بحث اسمیت در این کتاب،ارتباط ظهور پدیدۀ ملی‌گرایی بانوگرایی است. با این وجود،هدف نویسنده تفکیک نظریه‌های مربوطبه ملی‌گرایی بر مبنای نوگرایی است. مؤلف بخش اول کتاب خود رابه شرح و توضیح این دیدگاه‌هااختصاص داده است. مؤلف در فصل نخست کتاب باعنوان«ظهور نوگرایی متقدم»،مسائلعمدۀ سه‌گانه در نظریه ملت‌ها وملی‌گرایی را مطرح می‌کند؛به نظر ویاین سه مسأله عبارت‌اند از:مسأله قومی(1)- . (صص 11 و 12) نویسنده بر مبنای دیدگاه‌هایمختلف،به تفکیک رهیافت‌هاینوگرایانۀ ملی‌گرایی نائل می‌شود و پنجفصل بعدی کتاب وی به بررسیبنیادهای فکری مختلف در انگاره مسلطیادشده اختصاص دارد. به زعم نویسنده همۀپژوهشگران توافق نظر دارند کهملی‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی وجنبش،پدیده نوینی است. اسمیت در این فصل دیدگاه‌هایالی کدوری1را دربارۀ ملی‌گرایی درجوامع استعماری،به نقد می‌کشد. (ص 118)بنابراین به نظر هابزبام ملی‌گرایی یکیاز این سنت‌های ابداعی است(ص 120)وملت‌ها توسط ملی‌گرایان ساختهمی‌شوند. بررسی«قومیت»برای شناختچگونگی شکل‌گیری ملت‌ها و اینکه چراانواع ملی‌گرایی دارای چنین ویژگی‌ها ومحتوای متمایزی هستند،اساسی استو کانون این تحلیل،نقش اسطوره‌ها،خاطرات،ارزش‌ها،سنت‌ها ونمادهاست(ص 191)به نظر اسمیت،ایننمادها هستند که سرنوشت یک ملت راتعیین می‌کنند و رقم می‌زنند و عصرتجدد،این نمادها و اسطوره‌های کهنملت‌ها را باز تولید کرده است. اسمیت در اینفصل چهار مسألۀ عمده را که ممکناست بر گفتمان ملی‌گرایی تأثیرگذارباشند،بررسی می‌کند که عبارت‌اند از: 1-تأثیر جنبش‌های مردمی جاریبرآیندۀ دولت-ملت و هویت ملی. سوم اینکه،نویسنده،به ویژه در بخشدوم کتاب می‌کوشد تا بدیل‌های انگارۀمسلط نوگرایانۀ ملی‌گرایی را در چندفصل مطرح و دیدگاه خود را بیان سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.