Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و بحران هویت

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 11 تا 48)

یکی از مهمترین پرسش های مطرح شده در بحث ماهیت و فرایند جهانی شدن، میزان و نحوه ی تاثیرپذیری فرهنگ ها و هویت های مختلف از فرایند مورد نظر می باشد. در این مقاله، نویسنده تلاش نموده است تا با اشاره به مفاهیمی همچون مکان، فضا، زمان، فرهنگ و بحران معنا و تاثیر بحران آفرین فرایند کنونی بر هویت های سنتی، بازسازی هویت را از جمله مهم ترین راهکارهای گریز از بحران هویت در عصر جهانی شدن معرفی نماید.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین با توجه به این نکات،می‌توان گفت که سرزمین‌زدایی ناشی از فرایند جهانی شدن،نوعی بحران هویت پدید می‌آورد،چرا که توانایی هویت‌سازی مکان را تحلیل می‌برد و محل را به یم فضای فرهنگی پیچیدهتبدیل می‌کند. اکنون در صدد بیان این نکته هستیم که فرهنگ نیز،تحت تأثیر فرایند جهانی شدن،در انجام کار ویژه هویت‌سازی سنتی خود بسیار ناتوان شده وبه عنوان مهمترین منبع هویت در این‌گونه هویت‌سازی،در بحرانی جدی گرفتار آمده است. 47 فضامندشدن زندگی اجتماعی و فروریزی مرزها نه تنها"در خانه بودن‍"را بسیار دشوار وحتی ناممکن می‌سازد،در عین حال فرد را"در کنار"انسان‌های پرشمار دیگر قرار می‌دهد که"بیگانه"و"ناآشنا"هستند و پیوند و رابطه نسبتا مستقیم و پایدار میان آنها وجود ندارد. 53 البته نقش فرایند جهانی شدن در شکل‌گیری بحران هویت و معنا از جنبه‌هایی دیگر نیز قابلبحث و بررسی است که فقط با اشاره‌ای کوتاه به دو مورد اصلی،این قسمت از بحث را به پایانمی‌بریم:فرایند جهانی شدن با گسترش دادن چشمگیر قلمرو و روابط زندگی اجتماعی،دنیایاجتماعی افراد را بسیار بزرگتر ساخته و احساس کنترل‌ناپذیرتر شدن چنین دنیایی را در آنها بهوجود می‌آورد54،فرایند موردنظر هم‌چنین با تبدیل تغییرپذیری و سرعت به مهمترینعوامل ویژگی‌بخش زندگی اجتماعی مدرن،امکان و احتمال آنومی را افزایش می‌دهد. برای بحث از بازسازی غیرخاص‌گرایانه هویت بهتر است که ابتدا دو وجهی بودن تأثیرفرایند جهانی شدن در عرصه هویت را مورد توجه قرار دهیم تا روشن شود که این فراینددر عین‌حال که هویت‌سازی سنتی را مخدوش و مختل می‌سازد،امکانات و بسترهای جدیدی رابرای بازسازی هویت فراهم می‌کند. P (16)- dna,115P,1996,egdeltuoR,nodnoL,ytitnedI fo secap,sniboR. PP,1999,egdeltuoR,nodnoL (37)- ,1995,ytiloP,egdirbmaC,arE labolG a ni msilanoitaN dna snoitaN,htimS."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.