Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اقتصادی صنایع روستایی استان مازندران

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 87 تا 105)

کلید واژه های ماشینی : صنایع ، زیربخشهای صنایع روستایی استان مازندران ، نرخ رشد صنایع روستایی استان ، بهره‌وری نهایی نیروی کار ، تولید زیربخشهای صنایع روستایی استان ، نرخ رشد صنایع روستایی کشور ، بهره‌وری ، زیربخش صنایع ، نرخ رشد ، بهره‌وری کل عوامل تولید

مقطع‌های مورد بررسی پایا و شکوفا نبوده و صنایع غذایی در کلیه ابعاد فوق شکوفا و پایا می‌باشد.زیربخش صنایع فلزی تنها از بعد ارزش تولیدات پایا نبوده و زیربخش صنایع نساجی‌ تنها از بعد ارزش تولیدات در انتهای دوره پایا است.صنایع شیمیایی و سلولزی تنها از بعد ارزش تولیدات در پایان دوره شکوفا بوده و در تمامی ابعاد در ابتدا و انتهای دوره پایا و شکوفا نبوده است.تحقیق حاضر به محاسبه بهره‌وری نهائی نیروی کار-سرمایه،کل عوامل تولید و تجزیه و تحلیل روند اشتغال،سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد برای زیربخشهای صنایع روستایی استان‌ مازندران در طول سالهای 1373-1377 اختصاص دارد.بهره‌وری نهایی از روش تابع تولید و بهره‌وری کل عوامل از نسبت تولید به شاخص نهاده‌ها محاسبه شده و از روش تغییر سهم،نرخ‌ رشد منطقه‌ای و ملی و نهایتا تغییرات کلی بدست آمده و با استفاده از ضریب مکانی پایا بودن‌ اشتغال،تولید و سرمایه‌گذاری زیربخش‌های صنایع روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که:1)بطور متوسط بهره‌وری نهایی نیروی کار زیربخش‌های کانی، نساجی و فلزی استان پایین‌تر از سایر زیربخشها است.2)بهره‌وری نیروی کار صنایع فلزی‌ نسبت به سایر زیربخش‌ها در بین استانهای کشور از وضعیت پائین‌تری برخوردار بوده و روند بهره‌وری نهایی نیروی کار در زیربخش صنایع غذایی و فلزی نسبت به سایر صنایع کمتر می‌باشد.4)به‌طور متوسط میزان بهره‌وری کل عوامل تولید(سرمایه-نیروی کار)در صنایع‌ شیمیایی و سلولزی نسبت به سایر زیربخشهای صنایع روستایی استان بیشتر بوده و نرخ رشد آن منفی و تقریبا روند آن نزولی می‌باشد.5)نرخ رشد صنایع روستایی استان از نرخ رشد صنایع روستایی کشور در کلیه ابعاد پائین‌تر بوده است.6)نرخ رشد منطقه‌ایی در زیربخش‌ صنایع غذایی در ابعاد مختلف(اشتغال-تعداد واحد-موجودی سرمایه-ارزش تولیدات)از نرخ رشد ملی کمتر بوده و نرخ رشد از بعد اشتغال و تعداد واحد تنها در صنایع شیمیایی و سلولزی بیشتر از نرخ رشد ملی است.نرخ رشد منطقه‌ای از بعد سرمایه‌گذاری در صنایع کانی، نساجی و شیمیایی و سلولزی بیشتر از نرخ رشد ملی،و نرخ رشد استان از بعد ارزش تولیدات‌ در صنایع نساجی و کانی بیشتر از نرخ رشد ملی است.7)با استفاده از ضریب مکانی،مشاهده‌ شده است که صنایع کانی در ابعاد اشتغال،تعداد واحد،موجود سرمایه و ارزش تولیدات در

خلاصه ماشینی:

"4)به‌طور متوسط میزان بهره‌وری کل عوامل تولید(سرمایه-نیروی کار)در صنایع‌ شیمیایی و سلولزی نسبت به سایر زیربخشهای صنایع روستایی استان بیشتر بوده و نرخ رشد آن منفی و تقریبا روند آن نزولی می‌باشد. 2-بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده برای محاسبه کشش ارزش تولیدات زیربخش‌های صنایع روستایی نسبت به عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)از معادلهء شماره(2)استفاده و نتایج حاصل از آن در جدول 2 آورده شده‌ است. بهره‌وری نهائی نیروی کار بهره‌وری نهایی نیروی کار با توجه به معادله شماره(3)و کشش ارزش تولیدات نسبت به‌ نیروی کار برای زیربخشهای صنایع روستایی استان مازندران در طی سالهای مورد مطالعه‌ محاسبه و نتایج آن در جدول 3 آورده شده است. جدول 3:میزان بهره‌وری نهایی نیروی کار زیربخشهای صنایع روستایی‌ استان مازندران(7731-3731)(میلیون ریال) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مآخذ:محاسبات محقق جدول 3 نشان می‌دهد که بهره‌وری نهایی نیروی کار در صنایع غذایی و شیمیایی و سلولزی‌ بطور متوسط در طول دوره مورد مطالعه بالاتر از بقیه زیربخشها بوده و روند ثابتی نداشته است. بهره‌وری نهایی سرمایه بهره‌وری نهایی سرمایه با توجه به معادله شماره(4)و کشش ارزش تولیدات نسبت به‌ موجودی سرمایه زیربخشهای صنایع روستایی استان مازندران برای سالهای(77-3731) محاسبه و در جدول 4 آورده شده است. جدول 4:میزان بهره‌وری نهایی سرمایه زیربخشهای صنایع روستایی‌ استان مازندران(77-3731)(میلیون ریال) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مآخذ:محاسبات محقق جدول 4 نشان می‌دهد که بهره‌وری نهایی سرمایه به‌طور مستقیم در زیربخش صنایع‌ شیمیایی و سلولزی نسبت به سایر صنایع بالاتر است و در طول دوره مورد مطالعه سیر نزولی‌ داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.