Skip to main content
فهرست مقالات

سبک شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 73 تا 96)

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می باشد. سوالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل «آزمون سبک شناخت» و «آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت» قرار گرفتند. داده های به‌دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‌های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‌شوند و اظهارنظرهای صحیح‌تری دارند.

خلاصه ماشینی:

"ب) سابقه تحقیقات درخارج هانسن در پژوهشی تحت عنوان "تأثیر حجم اطلاعات و سبک شناختی بـر کیفیـت تصـمیم در شرایط تصمیم گیـری وخـیم مـالی " تـأثیر حجـم اطلاعـات و سـبک شـناختی حسابرسـی را در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بررسی کرد. با این تفاوت که ١- تأثیر تفاوت سبک هـای شناختی را در قضاوت در نظر گرفته شده است ، ٢- از شرکت هـای واقعـی بـرای تعیـین کیفیـت تصمیم گیری استفاده شده است ، ٣- از آزمون شوندگان با تجربه ای که بـا تحلیـل نسـبت هـای مالی سر و کار دارند، استفاده شده است ٤-کیفیت تصمیم گیری را با توجه به درصد قضاوت هـای صحیح سنجیده می شود. حجم اطلاعات از طریـق تعـداد نسـبت هـای مـالی در سطوح چهار، شش و هشت نسبت مالی کنترل شده و سبک های شناختی انتزاعی و عینی ، نیـز از طریق پرسشنامه سبک یادگیری کلب (LSI) تعیین شده است . 779 با توجه به اینکه در سطح ٤ نسبت مالی ، درصـد اظهارنظرهـای صـحیح حسابرسـان عینـی (٢٧/٢٧٣) به طور قابل توجهی از درصد اظهارنظرهای حسابرسان انتزاعی (٤٣/٧٥٠) کمتر اسـت ، فرضیه اول با استفاده از آزمون اندازه های مکرر مجددا بررسی شده است و نتایج آن در جدول ١٢ ارائه شده است . نمونه مورد بررسی ، اظهار نظر آزمون شوندگان در خصوص تـداوم فعالیـت بوده و شامل ٤٨ اظهارنظر توسـط آزمـون شـوندگان انتزاعـی و ١٣٢ اظهـارنظر توسـط آزمـون شوندگان عینی است ، ولی داده های مربوط به متغیر سبک شناخت به ازای هر مشـاهده ، ٦ مـورد در تحلیل های آماری وارد شده است که باید در اعتبار بیرونی تحقیق در نظر گرفته شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.