Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلیدواژه ها :

توسعه ،روستا ،گردشگری ،برنامه ریزی ،چهارمحال و بختیاری

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، عوامل موثر بر توسعه گردشگری ، روستایی ، روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، توسعه گردشگری روستایی ، روستاییان روستاهای هدف گردشگری استان ، استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، دیدگاه روستاییان استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، تحلیل عوامل موثر بر توسعه ، توسعه گردشگری روستایی استان چهارمحال‌و‌بختیاری

گردشگری از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد. همچنین این مقوله یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تبادل فرهنگی و آشنایی با ملل دیگر از ابعاد متعدد طبیعی، فرهنگی و. .. می باشد، یکی از انواع مهم گردشگری، گردشگری روستایی می باشد، که امروزه جایگاه بسیار بالایی در مطالعات مربوط به توریسم و گردشگری به خود اختصاص داده است. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستائیان استان چهارمحال و بختیاری بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – پیمایشی در روستاهای هدف گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بود (21548 N= )، که تعداد 264 نفر(سرپرست) از آن ها براساس جدول بارتلت، به عنوان نمونه آماری تعیین و از روش تصادفی منظم یا سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و EXCEL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هفت عامل برنامه ریزی دولتی، مشارکت، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و محیط زیست، امنیت و آرامش و تبلیغات و سودمندی در مجموع 04/72 درصد واریانس عوامل موثر بر توسعه گردشگری در این استان را تبیین کرده اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که شش متغیر عامل برنامه ریزی دولتی، مشارکت، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و محیط زیست، امنیت و آرامش در شش گام وارد معادله شدند و در مجموع 2/67 درصد از تغییرات متغییر وابسته تحقیق را تبیین کردند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4- متغیرهای بار شده بر هر عامل و مقدار بارهای عاملی بعد از دوران ماتریس عامل متغییر بارعاملی عامل برنامه ریزی دولتی ایجاد فرصت‌های شغلی به علت حضور گردشگر 624/0 بهبود زیرساخت‌های روستا بعلت حضور گردشگر 620/0 مدیریت محلی مناسب در روستا 574/0 نقش دولت در توسعه ی گردشگری 616/0 حضور گردشگر و افزایش درآمد آنها 707/0 حضور گردشگر و افزایش امکانات رفاهی روستا 727/0 حضور گردشگر و افزایش توجه ادارات به روستاها 569/0 حضور گردشگر و افزایش امکانات عمومی روستا 667/0 عامل مشارکت مشارکت روستائیان در خصوص راهنمایی گردشگران 542/0 مشارکت روستائیان درخصوص ارائه خدمات اقامتی به گردشگران 554/0 فعالیت زیاد روستائیان در خصوص احداث مراکز خدماتی 799/0 مشارکت زیاد روستائیان در خصوص فعالیت‌های مرتبط با توریسم و گردشگری 870/0 شرکت در برنامه ریزی‌های روستا (مشارکت) 726/0 جویا شدن نظرات روستائیان در خصوص مسائل گردشگری 669/0 فعالیت زیاد روستائیان در خصوص فروش تولیدات زراعی و باغی به گردشگران 791/0 فعالیت روستائیان در خصوص فروش تولیدات محلی و صنایع دستی 913/0 فعالیت مناسب روستائیان درخصوص حمل و نقل گردشگران 870/0 عامل فرهنگی - اجتماعی استقبال مردم روستا از گردشگران 484/0 مکمل بودن فعالیت‌های گردشگری و کشاورزی 715/0 حضور گردشگر و تغییر در بافت جمعیتی روستا 595/0 حضور گردشگر و تاثیر بر آداب و رسوم آنها 701/0 حضور گردشگر و افزایش کیفیت زندگی روستا 742/0 حضور گردشگر و کاهش اختلاف طبقاتی 731/0 حضور گردشگر و تقویت هنجارهای اجتماعی روستا 673/0 تلاش برای انتخاب روستای آنها به عنوان منطقه گردشگری 551/0 حضور گردشگر و پویایی فرهنگی در روستا 695/0 موافقت کلی روستائیان در خصوص حضور گردشگر در منطقه آنها 722/0 عامل اقتصادی حضور گردشگر و افزایش درآمد مستقیم روستاییان 652/0 فروش اراضی به گردشگران 596/0 حضور گردشگر و افزایش قیمت زمین در روستا 539/0 عامل بهداشتی و زیست محیطی حضور گردشگر و تخریب محیط روستا 736/0 حضور گردشگر و آلودگی روستا 783/0 حضور گردشگر و افزایش سطح بهداشت 628/0 عامل امنیت و آرامش حضور گردشگر و بستر سازی برای آرامش آنها 642/0 حضور گردشگر و افزایش امنیت در روستا 532/0 عامل تبلیغات و سودمندی حضور گردشگر و سودمندی برای گروهی کوچک از روستائیان 630/0 تبلیغات مناسب منطقه آنها برای جذب گردشگر 676/0 * روش به کاررفته در چرخش عامل‌ها روش متعامد به شیوه وریماکس و معنی داری بارهای عاملی 4± در نظر گرفته می شود، منبع: یافته‌های تحقیق تحلیل رگرسیون برای بررسی میزان تاثیر مستقیم هر یک از عوامل شناخته شده بر توسعه گردشگری روستایی، نمرات عاملی عامل‌های فوق (به عنوان نشان دهنده هر عامل) محاسبه گردید و 7 عامل استخراج شده از تحلیل به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.