Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات () در توسعه ی پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 147 تا 168)

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها شناخته شده است. بنابراین ICT روستایی مقوله‌ای پیچیده بوده و توسعه‌ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه‌گانه‌ی فناوری، خدمات و آگاه‌سازی است تا بتواند به سوی توسعه‌ی پایدار روستایی به‌کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر ICT در توسعه‌ی پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر انجام گرفته است. روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و از منابع کتابخانه‌ای و جست‌وجوی اینترنتی، همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه‌ی مطالعاتی شامل 234 نفر از جمعیت 14روستای منتخب دارای دفاتر ICT است. یافته‌ها و نتایج رگرسیونی، نشانگر تاثیر مثبت دفاتر ICT بر استفاده‌ی روستاییان از خدمات پایه‌ی دفاتر، بازاریابی، تولیدات متناسب با نیاز بازار، ایجاد زمینه‌های شغلی جدید، افزایش درآمد، ایجاد مشاغل مرتبط با ICT، اقتصاد روستایی و توانمند‌سازی است. نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که روستاییان از خدمات اطلاع‌رسانی و خدمات اختصاصی دفاتر نسبت به خدمات پایه، استفاده کمتری داشته‌اند. بنابراین تاثیر دفاتر ICT بر جنبه‌های مختلف در سطح روستا به‌صورت همه‌جانبه انجام نگرفته است.

خلاصه ماشینی:

"&%08219EJPG082G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) TCI و توسعه‌ی پایدار روستایی با نگاهی به اجزای اساسی گزینه‌ی مطلوب توسعه‌ی پایدار روستایی،همچون حفاظت،بهره‌برداری مؤثر و متوازن ازمنابع پایه،افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسیب‌پذیر روستایی،به‌ویژه زنان و جوانان،توسعه وگسترش مشارکت مؤثر و همه‌جانبه‌ی مردم و نهادهای محلی در فرآیند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی،ارتقای بهره‌وری درکشاورزی،توسعه‌ی فرصت‌ها،ظرفیت‌ها و تنوع‌سازی اقتصاد روستایی،توسعه‌ی فرصت‌های برابر از نظر دسترسی بهمنابع،امکانات و منافع توسعه میان شهر و روستا و ارتقای همه‌جانبه‌ی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی،درمی‌یابیم کهمطالب یاد شده،از جمله کارکردهای دفاتر TCI روستایی است که پژوهشگران،گزینه‌های عنوان شده را به عنوانکارکردهای مهم دفاتر TCI روستایی بیان داشته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج جدول شماره‌ی 14 نشان می‌دهد که از بین متغیرهای ایجاد زمینه‌های شغلی جدید با در دسترس قرار دادناطلاعات به روز در اختیار روستاییان،کاهش مهاجرت با حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی،ماندگاری فارغ التحصیلاندر روستا از طریق ایجاد شغل‌های مربتط،ایجاد مشاغل مرتبط با TCI و افزایش درآمد روستاییان با کاهش نقشواسطه‌ها،می‌تواند تأثیر دفاتر TCI را پیش‌بینی کند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)با فرض اینکه 2R ،درصد واریانس مشترک متغیرهای توسعه‌ی پایدار روستایی هستند و در جدول شماره‌ی 15چون سطح معناداری محاسبه شده در آزمون F ،در مدل رگرسیون کمتر از سطح معناداری 0/01 a است،بنابراین مدلرگرسیون خطی معنادار است و در نتیجه،دست کم یکی از متغیرهای ایجاد زمینه‌های شغلی و درآمد روستاییان درپیش‌بینی تأثیر ایجاد دفاتر TCI ،دارای رابطه‌ی خطی معنادار است و فرضیه‌ی چهارم تأیید می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.