Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRECIS در شبیه سازی بارش های منطقه ای ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 125 تا 140)

کلیدواژه ها :

بارش ایران ،مدل PRECIS ،میانگین خطا ،ریزمقیاس نمایی دینامیکی

کلید واژه های ماشینی : بارش ، مدل ، بررسی توانمندی مدل اقلیمی ، توانمندی شبیه‌سازی بارش‌های کلی کشور ، خطای شبیه‌سازی در نواحی بارشی ، شبیه‌سازی بارش‌های ، شبیه‌سازی ، میانگین خطای شبیه‌سازی در نواحی ، میانگین خطای شبیه‌سازی ، توانمندی

در این مقاله، برونداد مدل گردش عمومی جو HADAM3P با مدل منطقه‌ای PRECIS در دوره‌ی 1990-1976 ریزمقیاس‌نمایی دینامیکی شد و داده‌های بارش ایران در مقیاس‌های زمانی ماهانه و فصلی در دو حالت با و بدون چرخه‌ی سولفور، مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، مدل PRECIS با تفکیک افقی 44/0 درجه‌ی جغرافیایی در شبکه‌هایی با ابعاد حدود 2500 کیلومترمربع اجرا شد و نتایج حاصل از اجرای مدل به دو روش ناحیه‌ای و ایستگاهی با داده‌های واقعی ایستگاه‌های هواشناسی مقایسه شدند، سپس میانگین‌های خطا و اریبی بارش ماهانه و انحراف معیار آن برای نواحی مختلف محاسبه شدند. میانگین خطای شبیه‌سازی حدود 3/5 درصد برآورد شد که بیشترین میانگین خطای شبیه‌سازی در نواحی بارشی فارسی، هرمزی، خوزی و خزری به‌ترتیب با 9/24، 9/16، 2/12 و 2/10- درصد و کمترین میانگین خطای شبیه‌سازی در نواحی بارشی کردی، آذری، میانه‌ی شمالی و خراسان شرقی با حدود یک درصد محاسبه شد. اریبی مثبت بارش در نواحی جنوبی کشور ممکن است ناشی از تزریق رطوبت از یاخته‌های بزرگ‌مقیاس مدل گردش عمومی به ساختار ریزمدل منطقه‌ای باشد. همچنین اریبی منفی بارش‌های خزری می‌تواند به‌دلیل ضعف مدل منطقه‌ای PRECIS در پارامترسازی بارش‌های همرفتی این منطقه باشد. علاوه‌برآن، بیشترین میانگین خطای شبیه‌سازی ماهانه در ماه‌های گرم سال دیده شد که در آنها وقوع یک بارش‌های ناگهانی همرفتی می‌تواند منجر به خطای کمابیش بزرگی شود. کمترین میانگین اریبی فصلی در بهار با 1/0میلی‌متر و بیشترین آن در زمستان با 2/17- میلی‌متر رخ داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل منطقه‌ای PRECIS توانمندی شبیه‌سازی بارش‌های کلی کشور را دارد؛ اما توانمندی آن در شبیه‌سازی بارش‌های ناحیه‌ای و همرفتی ضعیف است.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهشحاضر،مدل SICERP با تفکیک افقی 0/44 درجه‌ی جغرافیایی در شبکه‌هایی با ابعاد حدود2500 کیلومتر مربع اجرا شد و نتایج حاصل از اجرای مدل به دو روش ناحیه‌ای و ایستگاهی باداده‌های واقعی ایستگاه‌های هواشناسی مقایسه شدند،سپس میانگین‌های خطا و اریبی بارشماهانه و انحراف معیار آن برای نواحی مختلف محاسبه شدند. نتایج پژوهش‌های ایم{o4o}و همکاران(2006 و 2007)در شبیه‌سازی اقلیم دوره‌ی 2000-1971 کشور کره جنوبی بامدل منطقه‌ای 3 MCgeR نشان می‌دهد که مدل گفته شده توانایی شبیه‌سازی بارش فصل زمستان را با دقت بسیارخوبی داشته،اما توانایی آن در شبیه‌سازی بارش‌های سنگین بیش از 300 میلی متر در روز،نیازمند افزایش قدرت تفکیکافقی مدل از راه آشیانه‌سازی{o5o}در داخل شبکه‌ی مادر{o6o}است )002-781,6002,mI( . یافته‌های تحقیق با استفاده از داده‌های شرایط مرزی مدل گردش عمومی جو P 3 MAdaH ،بارش و سایر متغیرهای هواشناسی ایران دردوره‌ی 1990-1976 با مدل اقلیم منطقه‌ای SICERP و در دو حالت با چرخه‌ی سولفور و بدون چرخه‌ی سولفورریز مقیاس نمایی و برونداد ماهانه‌ی بارش با داده‌های دیدبانی به دو روش ایستگاهی و ناحیه‌ای مقایسه شدند. مقایسه‌ی خطای واقعی مدل(با لحاظ کردن سهم بارش هر ناحیه در بارش کل کشور)نشان می‌دهد که بدترینپاسخ شبیه‌سازی در ناحیه‌ی خزری با 19/5 درصد خطا بوده و کمترین خطای میانگین مدل در نواحی بارشی میانه‌یجنوبی،خراسان شرقی(شامل استان خراسان رضوی و شرق استان‌های یزد،سمنان و اصفهان)،سیستانی(شاملخراسان جنوبی،شمال سیستان و بلوچستان و شرق استان کرمان)،خوزی(شامل خوزستان و ایلام)و هرمزی به میزانکمتر از یک درصد است(نمونه‌ی بدون چرخه‌ی سولفور در شکل شماره 3 آورده شده است)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.