Skip to main content
فهرست مقالات

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 156 تا 173)

کلیدواژه ها :

مدیریت تغییر ،فناوری اطلاعات ،کاربرد فناوری اطلاعات ،موانع ،دسته‌بندی ،مدلهای تغییر ،پذیرش فناوری اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : کاربرد فناوری اطلاعات ، موانع کاربرد فناوری اطلاعات ، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی ، عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات ، تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات ، دسته‌بندی موانع کاربرد فناوری اطلاعات ، دسته‌بندی عوامل موفقیت کاربرد فناوری ، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ، موانع ، مدل

در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر، تحلیل می‌شوند. بدین منظور، ابتدا با اشاره به سرمایه‌گذاریهای ملی و جهانی در این زمینه، شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه می‌گردد. بررسی پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینة موانع کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد که در آن در مجموع به 31 مانع اشاره می‌شود. سپس لزوم دسته‌بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته‌بندی آنها بیان می‌شوند. از آنجا که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می‌شود، مدلهای تغییر نیز در دسته‌بندی مفهومی عوامل موثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند. برای این دسته‌بندی از دو گونة «مدلهای محتوایی» و «مدلهای فرایندی» تغییر استفاده شد. مدلهای محتوایی، مدلهایی هستند که بر محتوای تغییر تاکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک می‌کنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدلهای گونة دوم نیز مدلهایی هستند که به مراحل و اقدامهای لازم برای انجام یک تغییر اشاره می‌کنند. در این مقاله، از مدل هفت بعدی «وارد» و «الوین» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله‌ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته‌بندی و تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"2000 Sohal, Moss, and Ng 2001 Teo and Ang 2001 Heeks 2002 Al-Gahtani 2003 Peansupap and Walker 2005 قاضی‌زاده 1375 1 نبود اتفاق نظر میان مدیران سازمان، متخصصان فناوری اطلاعات، و کاربران نهایی در زمینة کاربرد فناوری اطلاعات ü 2 نا‌آگاهی مدیران سازمان از کاربردهای فناوری اطلاعات ü 3 نبود دید بلندمدت در مدیران سازمان نسبت به تأثیرات فناوری اطلاعات ü 4 محدود شدن هدف از کاربرد فناوری اطلاعات به کاهش هزینه‌ها ü 5 کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در زمینة فناوری اطلاعات ü ü ü ü 6 کمبود عرضه‌کنندگان واجد شرایط در حوزة فناوری اطلاعات ü 7 قوانین و مقررات نامناسب ü 8 نبود زیرساختهای مناسب فناوری اطلاعات ü ü 9 محدودیت تقاضا برای فناوری اطلاعات ü 10 وضعیت نامناسب اقتصادی ü ü 11 نا‌آشنایی افراد درگیر با کاربرد فناوری اطلاعات با زبان انگلیسی ü 12 کاربرد طرحهای عقلایی فناوری اطلاعات، بدون توجه به واقعیتهای رفتاری ـ اجتماعی سازمانها ü ü ü 13 کاربرد سیستمهای ساخته شده برای بخش خصوصی در سازمانهای بخش دولتی ü ü ü 14 کاربرد سیستمهای ساخته شده برای کشورهای دیگر در سازمانهای دولتی یک کشور خاص ü ü ü 15 برنامه‌ریزی ضعیف برای کاربرد فناوری اطلاعات ü 16 نبود تناسب و ناهمخوانی کاربردهای فناوری اطلاعات با نیازهای سازمان ü 17 نبود حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات ü ü ü 18 کاربردهای نابه‌جای فناوری اطلاعات در سازمان ü 19 هزینة بالای کاربرد فناوری اطلاعات ü 20 وجود تعارض در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات ü 21 عدم ثبات در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات ü 22 نو بودن کاربرد فناوری اطلاعات ü 23 محدودیتهای مالی ü 24 دشواری توجیه هزینه‌های کاربرد فناوری اطلاعات ü 25 نبود تعهد نسبت به تغییر در سازمان ü 26 نادیده گرفتن هدفهای سازمان در کاربرد فناوری اطلاعات ü 27 پیچیدگی و دشواری درک و کاربرد فناوری اطلاعات ü 28 احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران ü 29 احساس منفی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ü 30 احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات در میان کاربران ü 31 وجود تمایل به ثبات در سازمان ü 4."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.