Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 31 تا 56)

کلیدواژه ها :

تمرکز مالکیت نهادی ،مالکان (سرمایه‌گذاران) نهادی ،مربوط بودن ارزش سود ،مربوط بودن ارزش دفتری

کلید واژه های ماشینی : ارزش اطلاعات حسابداری ، مالکان ، ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری ، مربوط بودن ارزش ، تمرکز مالکیت نهادی ، مالکیت نهادی و تمرکز مالکان ، سود ، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت ، کیفیت اطلاعات حسابداری ، مالکیت نهادی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیرها پس از کنترل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می‌دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه‌ای را کاهش می‌دهد. این در حالی‌ است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می‌دهد

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از الگوی شماره (2) متغیر ضریب متغیر آماره t سطح معناداری شاخص وضعیت عرض از مبداء 107/2677 546/5 000/0 000/1 BV 322/0 272/2 024/0 437/2 E 039/2 347/5 000/0 623/2 In 830/785 384/0 701/0 566/3 In*BV 314/2- 864/2- 004/0 199/4 In*E 863/4 558/3 000/0 210/7 CO 259/2650- 737/0- 461/0 850/7 CO *BV 705/5 047/4 000/0 910/9 CO *E 126/8- 885/3- 000/0 716/24 ضریب تعیین 525/0 آماره F 006/69 دوربین واتسون 503/1 از طرف دیگر متغیرهای CO *BV و CO *E نیز در سطح خطای 5 درصد معنادار است که نشان می‌دهد بدون کنترل ویژگی‌های خاص شرکت تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش سود حسابداری و ارزش دفتری سهام دارای رابطه معنادار می‌باشند. بر اساس نتایج حاصل از این الگو (جدول 3) همانند الگو قبلی مفروضات کلاسیک رگرسیون تأیید می‌شود؛ ضمنا 56 درصد از تغییرات ارزش بازار سهام توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود که نشان می‌دهد با ورود ویژگی‌های خاص شرکت میزان تببین متغیر قیمت سهام اندکی (در حدود 3درصد) افزایش یافته است؛ همچنین در الگو (3) در سطح خطای 5 درصد متغیرهای In*E و In*BV معنادار است؛ بنابراین، با ورود متغیرهای کنترل، تغییری در رابطه بین مربوط بودن ارزش سود حسابداری و مالکیت نهادی به وجود نمی‌آید؛ به عبارت دیگر، اثر ویژگی‌های خاص شرکت رابطه بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری و مالکیت نهادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و فرضیه 1 و2 تأیید می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.