Skip to main content

دانش حسابداری

این نشریه از تاریخ 1388/10/13 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حسابداری
ناشر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Knowledge of accounting
p-ISSN
2008-8914
e-ISSN
2476-292X
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن
3237850 (0341)
دورنگار
3222037 (0341)
آدرس اینترنتی
http://jak.uk.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول
دکتر امید پورحیدری
سر دبیر
دکتر امید پورحیدری
هیئت تحریریه
دکتر مهدی بهار مقدم، دکتر امید پور حیدری، دکتر مهدی تقوی، دکتر علی ثقفی، دکتر احمد خدامی پور، دکتر محسن دستگیر، دکتر محمد عرب مازار یزدی، دکتر ویدا مجتهد زاده، دکتر حسین مهرابی بشر آبادی
مدیر اجرایی
حمیده حاجی صفار کرمانی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر محمدرضا صرفی
ویراستار انگلیسی
دکتر محمود کاظمیان
پست الکترونیک
jakn@uk.ac.ir
آدرس
کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید با هنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر فصلنامه دانش حسابداری
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/08/22