Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر عضو و رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 115 تا 126)

کلیدواژه ها :

کیفیت ،رفتار شهروندی سازمانی ،عضو ،رابطه متقابل رهبر ،اعضای هیئت علمی دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : رابطه متقابل رهبر ، رفتار شهروندی سازمانی ، سبک رهبری رابطه متقابل رهبر ، کیفیت ادراک‌شده در سبک رهبری ، رهبر عضو و رفتار شهروندی ، سبک رهبری رهبر عضو ، رهبری رهبر عضو و رفتار ، میزان کیفیت رابطه متقابل رهبر ، میزان رفتار شهروندی سازمانی استادان ، رابطه

امروزه، رفتارهای فرانقش اهمیت زیادی در رسیدن سازمانها به اهدافشان دارند. بنابراین، در این پژوهش رابطه بین سبک رهبری رابطه متقابل رهبر-عضو با رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) هستند که از تعداد 500 نفر اعضای جامعه تعداد 275 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اجرای آزمون از پرسشنامه لیدن و ماسلین به منظور بررسی میزان کیفیت رابطه متقابل رهبر-عضو ادراک شده از سوی استادان و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی استادان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی برازش کلی مدل تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان می دهد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)رابطه مثبتی وجود دارد. {jاسکنj} با انجام دادن آزمونهای مربوط، P-value به دست آمده برای هر ده فرضیه کوچک‌تر از سطح خطا 0/05 است و بنابراین،فرض مقابل برای تمام فرضیات تأیید می‌شود؛یعنی رابطه معناداری بین همه ابعاد کیفیت ادراک شده توسط اعضا از رابطه متقابل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی اعضا وجود دارد. {jاسکنj} سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل اندازه‌گیری برای بررسی رابطه بین کیفیت ادراک شده توسط اعضا در رابطه متقابل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی اعضا مناسب است؟برای پاسخ به این پرسش لازم است آمارۀ X2? 0/94 Goodness of Fit Index(GFI)- 0/92 Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)- با نگاهی با نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین غیر استاندارد مدل متوجه می‌شویم که مدل اندازه‌گیری بررسی رابطه بین کیفیت ادراک شده توسط اعضا در رابطه متقابل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی مدل مناسبی است،چون مقدار کای دو آن به درجه آزادی کوچک‌تر از 3 است و مقدار RMSEA آن کم و مقدار GFI و AGFI بالای 90 درصد است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین کیفیت ادراک شده در رابطه متقابل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که این نتایج با یافته‌های وانگ (Wang,2005) و چن (Cohen,2004) همسان است. مشابه یافته‌های لیدن و ماسلین در این پژوهش نیز کیفیت ادراک شده در رابطه متقابل رهبر-عضو بیشترین رابطه را با بعد احترام و تکریم از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.