Skip to main content

راهبرد(دانشگاه تهران)

دسته بندی موضوعی
مدیریت
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
انجمن علمی دانشجویی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/02/04