Skip to main content
دسته بندی موضوعی
مدیریت
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
انجمن علمی دانشجویی مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/02/04