Skip to main content
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2322-1569
e-ISSN
2322-1569
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن
38796829(051)
دورنگار
38794144(051)
آدرس اینترنتی
https://jrf2.um.ac.ir/index.php/rf/index
صاحب امتیاز
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا فارسیان
سر دبیر
دکتر ابوالقاسم پرتوی
هیئت تحریریه
دکتر ابوالقاسم پرتوی؛ دکتر مهران زنده بودی؛ دکتر افضل وثوقی؛ دکتر رضا زمردیان؛ دکتر نسرین دخت خطاط؛ دکتر روح الله رحمتیان؛ دکتر حمید رضا شعیری؛ دکتر علی عباسی؛ دکتر محمدرضا فارسیان؛ دکتر محمود فتوحی رود معجنی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
rfuf@um.ac.ir
آدرس
مشهد.میدان آزادی.دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد.گروه زبان و ادبیات فرانسه.
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/08
وضعیت انتشار
توقف انتشار