Skip to main content
آدرس :
ايران - مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد
تلفن :
051-38802000
درباره ناشر
با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده پزشکی ، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس یافت . با گسترش آموزش عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول (که بعدأبه الهیات تغییر نام یافت ) دانشکده علوم ، دانشکده دندانپزشکی ، دوره شبانه ، دانشکده علوم دارویی و تغذیه ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشکده مهندسی ، مؤسسه بینایی سنجی ، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد. ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد که پس از تغییردر برخی واحدهاو تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم ریاضی ، پژوهشکده علوم گیاهی ، مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی ، کالج دانشگاه ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،و دانشکده معماری و شهرسلزی ، یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.
آدرس اینترنتی
http://www.um.ac.ir/
پست الکترونیک

مطالعات اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1387 - شماره 81
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

تاریخ پژوهی

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 84
 • وابسته به :
  انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

دانش و توسعه

 • آخرین شماره :
  ویژه اسفند 1389 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن بازرگانی

علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 • آخرین شماره :
  بهار 1402- شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1401، سال دوازدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

جستارهای نوین ادبی

 • آخرین شماره :
  بهار 1402 - شماره 120
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402، سال سیزدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402، سال سیزدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ و فرهنگ

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 110
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

جستارهایی در فلسفه و کلام

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 110
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد)

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 134
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و مخاطرات محیطی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و توسعه فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392 - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش نامه مدیریت تحول

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 110
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عربی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1401 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

زبانشناسی و گویش های خراسان

 • آخرین شماره :
  بهار 1402 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و توسعه فضای شهری

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Journal of Research and Rural Planning

 • آخرین شماره :
  Spring 2023, Volume 12 - Number 43
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی روابط بین الملل

اقتصاد پولی، مالی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد و توسعه منطقه ای

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24

health And Physical Activity

 • آخرین شماره :
  2014, Volume5 - Number 1
 • وابسته به :
  Mashhad Ferdowsi University

پژوهش های ادب و زبان فرانسه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

دانشنامه حقوق اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات زبان و ترجمه

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402 - شماره 55

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد