Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم اجتماعی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول
سر دبیر
مدیر اجرایی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
ssi@iauctb.ac.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/09
وضعیت انتشار
توقف انتشار