Skip to main content
آدرس :
خیابان آزادی- خیابان اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی
تلفن :
درباره ناشر
واحد تهران مرکزی اولین و بزرگترین واحد از این مجموعه بزرگ دانشگاهی است که در مرداد ماه 1361 فعالیت آموزشی خود را با ایجاد 6 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و یک رشته در مقطع کاردانی و پذیرش 200 دانشجو آغاز کرد و به تناسب دستیابی به امکانات ، مسیر توسعه و رشد کمی و کیفی را پیمود.
آدرس اینترنتی
http://www.iauctb.ac.ir/
پست الکترونیک

فرهنگ ارتباطات

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

اقتصاد مالی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 53
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحقیقات روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

English Language Studies

 • آخرین شماره :
  Vol. 1, No. 4, Summer 2010
 • وابسته به :
  Islamic Azad University, Central Tehran Branch

مطالعات جامعه شناختی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1391 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

هنر سو

 • آخرین شماره :
  بهار 1390 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده هنر و معماری تهران مرکزی

مطالعات روابط بین الملل

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 51
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1388 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت کسب و کار

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

لسان صدق

 • آخرین شماره :
  زمستان 1391 - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشهای معرفت شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مطالعات نقد ادبی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 49
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

جغرافیا

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1392 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

Social Communication Sciences

 • آخرین شماره :
  Summer 2012, Volume2 - Number 5

Researchers in Sport Science Quarterly

 • آخرین شماره :
  Summer 2011, Volume 2 - Number 3
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی