Skip to main content
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه زنجان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Medicinal Plants Biotechnology
p-ISSN
2423-6039
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان
تلفن
33054247(024)
آدرس اینترنتی
http://jmpb.znu.ac.ir
صاحب امتیاز
پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان
مدیر مسئول
دکتر محمد طاهر هرکی نژاد
سر دبیر
دکتر قربانعلی نعمت زاده
هیئت تحریریه
دکتر علی جعفری مفید ابادی؛ دکتر حسین صارمی؛ دکتر کمال کاظمی تبار؛ دکتر علی رمضانی؛ دکتر خسرو پیری؛ دکتر ستار طهماسبی انفرادی؛ دکتر حسین نادری منش؛ دکتر سید رضا طبایی عقدایی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر علی عمارلو
ویراستار فارسی
دکتر نسرین فرهادی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jmpb@znu.ac.ir
آدرس
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی،
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/11