Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم اجتماعی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Social Communication Sciences
p-ISSN
2251-7111
e-ISSN
2423-7035
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
صاحب امتیاز
Islamic Azad University,Central Tehran Branch
مدیر مسئول
abdolreza shahmohammadi
سر دبیر
ali delavar
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
abdollah sajjadi
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/23
وضعیت انتشار
توقف انتشار