Skip to main content

تازه ترین شماره ها

مجله / شماره
تاریخ ثبت در پایگاه
202. پژوهش های فلسفی
1400/06/16
203. روانشناسی اجتماعی
1400/06/16
204. اندیشه دینی
1400/06/16
205. پژوهش های دانش انتظامی
1400/06/16
206. پژوهش های تجربی حسابداری
1400/06/16
207. شهر پایدار
1400/06/16
208. پژوهش های پیشرفت و تعالی
1400/06/16
209. رویکردی نو در علوم تربیتی
1400/06/15
210. اقتصاد و الگوسازی
1400/06/15
211. گلستان هنر
1400/06/15
212. جغرافیای اجتماعی شهری
1400/06/15
213. علوم روانشناختی
1400/06/15
214. ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد)
1400/06/15
215. علوم روانشناختی
1400/06/15
217. اقتصاد اسلامی
1400/06/14
218. معارف اسلامی و اقتصاد
1400/06/14
219. رویکردی نو در علوم تربیتی
1400/06/14
220. پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
1400/06/14
221. معارف اسلامی و اقتصاد
1400/06/14
222. معارف اسلامی و اقتصاد
1400/06/14
223. حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی
1400/06/14
224. حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی
1400/06/14
225. کیمیای هنر
1400/06/14
226. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
227. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
228. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
229. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
230. پژوهش های نوین در تصمیم گیری
1400/06/14
231. پژوهش و برنامه ریزی روستایی
1400/06/14
233. پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
1400/06/14
234. سخن جامعه
1400/06/14
235. مطالعات مدیریت دولتی ایران
1400/06/14
236. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
237. مطالعات حدیث پژوهی
1400/06/14
238. رفاه اجتماعی
1400/06/13
239. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
1400/06/13
240. حسابداری مالی
1400/06/13
241. مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
1400/06/13
242. Applied Research on English Language
1400/06/13
1400/06/13
244. مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
1400/06/13
245. اسلام و مطالعات اجتماعی
1400/06/13
246. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
1400/06/13
247. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
1400/06/13
248. تدریس پژوهی
1400/06/13
249. افق های نو در فقه سیاسی
1400/06/13
250. شهر پایدار
1400/06/13