Skip to main content

تازه ترین شماره ها

مجله / شماره
تاریخ ثبت در پایگاه
251. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
1398/09/05
252. The International Journal of Humanities
1398/09/04
1398/09/04
254. معرفت ادیان
1398/09/04
1398/09/04
256. فرهنگ و ادبیات عامه
1398/09/04
1398/09/04
258. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
1398/09/04
259. پژوهشنامه معارف قرآنی
1398/09/04
260. Contemporary Islamic studies
1398/09/04
261. مدیریت ورزشی
1398/09/04
262. Contemporary Islamic studies
1398/09/04
263. مطالعات باستان شناسی
1398/09/04
264. بقیةالله
1398/09/04
265. مطالعات مدیریت صنعتی
1398/09/04
266. نظریه و عمل در برنامه درسی
1398/09/04
267. تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)
1398/09/04
268. حقوق کودک
1398/09/04
1398/09/04
270. تازه‌ های اقتصاد
1398/09/04
271. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
1398/09/04
272. حقوق اداری
1398/09/04
273. حکمت و فلسفه
1398/09/04
274. روانسنجی
1398/09/04
275. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
1398/09/04
276. International Journal of Social Sciences
1398/09/04
277. پژوهش اجتماعی
1398/09/04
278. پژوهش اجتماعی
1398/09/04
279. پژوهش های جغرافیای طبیعی
1398/09/04
280. برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
1398/09/04
282. اندیشه نوین دینی
1398/09/04
283. روابط خارجی
1398/09/04
284. پژوهش های مشاوره
1398/09/04
285. جغرافیای طبیعی
1398/09/04
286. مطالعات اجتماعی گردشگری
1398/09/04
287. پژوهش های مهدوی
1398/09/04
288. تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)
1398/09/04
289. اندیشه دینی
1398/09/04
290. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
1398/09/04
1398/09/04
293. اقتصاد و توسعه منطقه ای
1398/09/04
294. آفاق علوم انسانی
1398/09/04
295. اطلاعات سیاسی - اقتصادی
1398/09/04
296. راهبردهای بازرگانی
1398/09/04
297. رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
1398/09/04
298. مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
1398/09/04
299. مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران
1398/09/04
300. اطلاعات حکمت و معرفت
1398/09/04