Skip to main content

63 عنوان


اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

برخط دانش روان‌شناختی

 • آخرین شماره :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

بهداشت روان و جامعه

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 84
 • وابسته به :
  گروه آتیه درخشان ذهن

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش نامه روان شناسی اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • وابسته به :
  پژوهشگاه قرآن و حدیث

پژوهش های روان شناسی اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  جامعه المصطفی العالمیه

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، سال یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های مشاوره

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 74
 • وابسته به :
  انجمن مشاوره ایران

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 57
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره بیست و یکم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی

تازه های روان درمانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 81 و 82
 • وابسته به :
  دكتر محمدمهدی خدیوی زند

تازه های علوم شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 85
 • وابسته به :
  موسسه قلم گستر پژوهش

تحقیقات روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحقیقات علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1394 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

خانواده و پژوهش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 47
 • وابسته به :
  پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 78
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

دانشور رفتار

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 57

دست آوردهای روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دستاوردهای روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396، سال سوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 5

رشد آموزش مشاور مدرسه

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 54
 • وابسته به :
  وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

روان شناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 45
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 63
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

روان شناسی سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

روان شناسی فرهنگی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 ، دوره سوم - شماره 2
 • وابسته به :
  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)

روان شناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 53
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی مدرسه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1394 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه محقق اردبیلی

روان شناسی و دین

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 49
 • وابسته به :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

روان شناسی و علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1388 - شماره 87
 • وابسته به :
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394 ، سال بیست و یکم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

روانسنجی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روانشناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 95
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روانشناسی

روانشناسی ارزش های اخلاق اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1396 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

روانشناسی افراد استثنایی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی و شخصیت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

روانشناسی تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی جامعه

 • آخرین شماره :
  آبان 1385 - شماره 37

روانشناسی شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 21
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

روانشناسی مثبت

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره20
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

روانشناسی نظامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روانشناسی و اطلاع رسانی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1386 - شماره 2
 • وابسته به :
  تربیت معلم تهران

روش ها و مدل های روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

رویش روان شناسی

 • آخرین شماره :
  شهریور 1399 - شماره 51
 • وابسته به :
  انجمن روان شناسي باليني كودك و نوجوان

سلامت روان کودک

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دکتر عباسعلی حسین خانزاده

شخصیت و تفاوت های فردی

 • آخرین شماره :
  بهار 1395، سال پنجم - شماره 11
 • وابسته به :
  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

شناخت اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

عصب روانشناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»