Skip to main content
Article List

معرفی یک روش جدید برای تعیین سن جمجمه های 35-30 سال زن و مرد ایرانی بر اساس ویژگیهای آناتومیک درز(سوچور) کرونال

Writer:

(23 page(s) - From 25 to 47)

Keywords :

Suture ،درز تاجی یا پیشانی(شماره 1): Coronal ،تشریحی: Anatomic

Automated keywords : درز ، جمجمه ، سن ، جسد ، درز کرونال ، تعیین سن جمجمه‌های ، سگمان کامپلیکاتا چپ ، سگمان کامپلیکاتا راست ، سگمان تمپورالیس راست ، شکل کلی درز

در این تحقیق 35 جسد مرد و 35 جسد زن(35-30سال)برای تحقیق درز(سوچور)کرونال( I ) سقف کاسه سر با تکیه بر سه ویژگی آناتومیک: 1-حداکثر درجه پهنا(در 6 درجه)2-شکل کلی درز(در 5 درجه)3-برجستگی ثانویه(در 5 مورد مطالعه قرار گرفت.زیرا با روند استخوان سازی طی دوره‌های مختلف سنی درجه هر یک از ملاک‌های این سه گانهء فوق تغییر می‌کند. در این تحقیق درز هر طرف بر حسب اختلافات مورفولوژیکی به سه سگمان:1-برگما 2-کامپلیکاتا3-تمپورالیس تقسیم و برای هر کردام با استفاده از ملاکهای فوق یک شناسنامه طبق فرمول‌ زیر تهیه شد: âþ R âþ L(N.A_B.C.D) علامت جنسیت یا شماره درز( I ) N ,چپ L ,راست R درجهء حداکثر پهنا B ,شماره سگمان A درجهء برجستگیهای ثانویخ D ,درجه شکل C

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق 35 جسد مرد و 35 جسد زن(35-30سال)برای تحقیق درز(سوچور)کرونال( I ) در این تحقیق درز هر طرف بر حسب اختلافات مورفولوژیکی به سه سگمان:1-برگما (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 3-تمیز کردن جمجمه بعد از برداشتن پوست سر در این پژوهش،سه عامل(ملاک)را که‌ (نمودار 1)و (شکلهای 4 و 5) ب-ملاک دوم(شکل کلی درز): (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-ملاک اول-سگمان برگما راست (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-ملاک سوم-سگمان برگما چپ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 7-ملاک اول-سگمان کامپلیکاتا راست (به تصویر صفحه مراجعه شود)نموادر 12-ملاک سوم-سگمان کامپلیکاتا چپ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 13-ملاک اول-سگمان تمپورالیس راست (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 16-ملاک اول-سگمان تمپورالیس چپ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 17-ملاک دوم-سگمان چپ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 18-ملاک سوم-سگمان تمپورالیس چپ (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 4-درز کرونال-سگمان I -مذکر (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 9-درز کرونال-سگمان III -مؤنث بحث"


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)