Skip to main content
Article List

گذری بر آثار نقاشی لیلا پازوکی: مفاهیمی در پرده ای از وهم

Writer:

Automated keywords : آثار نقاشی لیلا پازوکی ، مفهوم نقاشی با عنصر بصری ، گذری بر آثار نقاشی ، وهم ، هنر ، پرده‌ای ، آثار نقاشی لیلا پازوکی شهلا ، مفاهیم ، عنصر بصری شروع ، پازوکی در نمایشگاه‌های نقاشی

خلاصه ماشینی:

"گذری بر آثار نقاشی لیلا پازوکی‌ شهلا اعتمادی مفاهیمی در پرده‌ای از وهم مفهوم نقاشی با عنصر بصری شروع به شکل گرفتن می‌کند. او با ساده و استیلیزه کردن فیگورهای انسانی و یا بخشی از طبیعت،و گاه ترکیب و تلفیق فیگورها و مخدوش و پنهان کردن آن‌ها در انباشتی از رنگ،و یا شکستن سطوح و تکرار چندباره‌ی آن‌ و ایجاد نوعی حرکت و ریتم،در جست‌وجوی‌ یافتن شیوه‌ی شخصی و بخصوص به‌ خویش‌ست،او در روند جست‌وجو،گاه در حیطه‌ی انتزاع‌گرایی گام می‌گذارد و گاه در چند قدمی آن قرار می‌گیرد گفت‌وگو با او ما را با دیدگاه‌هایش بیش‌تر آشنا می‌سازد: -چه شد که به نقاشی علاقه‌مند شدید؟ -احتمالا زمانی که برای اولین بار جذب زیبایی‌ و یا منزجر از چیزی شدم. -به شکل بصری اثر بیش‌تر اهمیت می‌دهید یا به مفهوم آن؟ -فکر می‌کنم همه چیز مهم است ولی چیزی که‌ قرار است دیده شود فرم و شکل بصری کار است و مفهوم نقاشی با عنصر بصری،شروع‌ به شکل گرفتن می‌کند."


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)