Skip to main content

20 Title


تحقیقات حقوقی قانون یار

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 1

یادآور

 • Latest issue :
  تابستان، پاییز، زمستان 1388 و بهار 1389 - شماره 6 و 7 و 8
 • Company :
  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فرهنگ یزد

 • Latest issue :
  زمستان 1399، سال دوم - شماره 8
 • Company :
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ناتوانی های یادگیری

 • Latest issue :
  تابستان 1395 - شماره 19
 • Company :
  دانشگاه محقق اردبیلی

پژوهش های آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 32
 • Company :
  دانشگاه شاهد

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 19
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

شاهد یاران

 • Latest issue :
  تیر 1394 - شماره 117
 • Company :
  بنیاد شهید و امور ایثارگران

یاد

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 131 و 132
 • Company :
  بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی

قانون یار

 • Latest issue :
  پاییز 1401 ، سال ششم - شماره 24

پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال یازدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

پیام یونسکو

 • Latest issue :
  اردیبهشت 1395 - شماره 383

پژوهش های حقوقی قانون یار

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره پنجم - شماره 18

اطلاع یابی و اطلاع رسانی

 • Latest issue :
  آذر 1388 - شماره 26

یغما

 • Latest issue :
  فهرست موضوعی مجله یغما

یادگار

 • Latest issue :
  خرداد 1328، سال پنجم - شماره 10

فناوری آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز 1395 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مطالعات آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 81
 • Company :
  دانشگاه شیراز

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1400، دوره سیزدهم - شماره 4
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران