Skip to main content

Journals Science-Research: 771 Title


School administration

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401، سال دهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه کردستان و انجمن مدیریت آموزشی ایران است

آفاق امنیت

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه جامع امام حسین

آمایش جغرافیایی فضا

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 43
 • Company :
  دانشگاه گلستان

آمایش سرزمین

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 26
 • Company :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

آمایش محیط

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 55
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

آموزش عالی ایران

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 50
 • Company :
  انجمن آموزش عالی ایران

آموزش و ارزشیابی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 55
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آموزش و توسعه منابع انسانی

 • Latest issue :
  زمستان سال 1400 - شماره 31

آموزش و سلامت جامعه

 • Latest issue :
  پاییز 1400، دوره هشتم - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 14

آموزه های حقوق کیفری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 22
 • Company :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های فقه مدنی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 25
 • Company :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های فلسفه اسلامی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های قرآنی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 35
 • Company :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آینده پژوهی ایران

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400- شماره11
 • Company :
  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

آینده پژوهی دفاعی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 24

آینده پژوهی مدیریت

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 128
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی

آینه معرفت

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 70
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

آینه میراث

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 69
 • Company :
  مرکز پژوهشی میراث مکتوب

آیین حکمت

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 48
 • Company :
  دانشگاه باقرالعلوم(وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره یازدهم - شماره 4
 • Company :
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

اخلاق پزشکی

 • Latest issue :
  بهار 1400 - شماره 46
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخلاق پژوهی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 13

اخلاق در علوم و فناوری

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال هفدهم - شماره 1
 • Company :
  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

اخلاق زیستی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 37
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

اخلاق وحیانی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 22
 • Company :
  موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء

ادب پژوهی

 • Latest issue :
  زمستان 1394 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه گیلان و انجمن زبان و ادبیات فارسی

ادب عربی

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال چهاردهم - شماره 32
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ادب فارسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 28
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ادبیات پارسی معاصر

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، سال یازدهم - شماره 2
 • Company :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات پایداری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 25
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات تطبیقی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 25
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات تطبیقی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 20
 • Company :
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ادبیات عرفانی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه الزهرا

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 66
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

ادبیات و زبان های محلی ایران زمین

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال دوازدهم - شماره 35
 • Company :
  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

ادیان و عرفان

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، سال پنجاه و چهارم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه تهران

اسلام و پژوهش های تربیتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 26
 • Company :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اسلام و علوم اجتماعی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 26
 • Company :
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اسلام و مطالعات اجتماعی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 37
 • Company :
  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 121
 • Company :
  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اعتیاد پژوهی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 63
 • Company :
  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اقتصاد اسلامی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 84
 • Company :
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران

اقتصاد پولی، مالی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد شهری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 10

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 39
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

اقتصاد کشاورزی

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره شانزدهم - شماره 1
 • Company :
  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 115
 • Company :
  وزارت جهاد کشاورزی