Skip to main content
Address :
همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا
Tel :
081-38381601
About publisher
شوراي گسترش آموزش عالي در نود و چهارمين جلسه خود در مورخ 6/9/1352 مجوز تاسيس دانشگاه بوعلي سينا در همدان را تصويب نمود كه پس از آن در سال 1353 تاسيس و فعاليت آموزشی خود را در سال 1355 با پذيرش حدود 200 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلی كاردانی تا كارشناسی ارشد در چهار مجتمع گسترش کشاورزی، علوم تندرستی، و علوم محیط زیست و علوم آموزشی آغاز نمود.
Web address
http://www.basu.ac.ir/Home.aspx
Email

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 43
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های باستان شناسی ایران

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا همدان

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشنامه نهج البلاغه

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 39
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402- شماره 22
 • Company :
  دانشگاه بو علی سینا

دعا پژوهی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 3
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا