Skip to main content
Address :
تهران- خيابان انقلاب- خيابان خارک- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری
Tel :
021-66707024
About publisher
دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری در ابتدا تحت عنوان دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری به موجب ماده 35 اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب سال 1356 به منظور رفع نيازهای دادگستری در زمينه های حقوقی، قضايی و اداری تاسيس و با همت و تلاش شهيد گرانقدر آيت الله دکتر بهشتی در سال 1361 به طور رسمی فعاليت خود را آغاز نمود.
Web address
http://www.ujsas.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
Email
riasat@ujsas.ac.ir

دیدگاه های حقوق قضایی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 100
 • Company :
  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

رویه قضایی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1392 - شماره 4 و 5

حقوق کیفری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 3

حقوق خصوصی (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری