Skip to main content
Address :
ايران - مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد
Tel :
051-38802000
About publisher
با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده پزشکی ، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس یافت . با گسترش آموزش عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول (که بعدأبه الهیات تغییر نام یافت ) دانشکده علوم ، دانشکده دندانپزشکی ، دوره شبانه ، دانشکده علوم دارویی و تغذیه ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشکده مهندسی ، مؤسسه بینایی سنجی ، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد. ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد که پس از تغییردر برخی واحدهاو تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم ریاضی ، پژوهشکده علوم گیاهی ، مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی ، کالج دانشگاه ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،و دانشکده معماری و شهرسلزی ، یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.
Web address
http://www.um.ac.ir/
Email

مطالعات اسلامی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1387 - شماره 81
 • Company :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

تاریخ پژوهی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 84
 • Company :
  انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

دانش و توسعه

 • Latest issue :
  ویژه اسفند 1389 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن بازرگانی

علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 42
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400، سال یازدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

جستارهای نوین ادبی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 120
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402، سال سیزدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402، سال سیزدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ و فرهنگ

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401- شماره 108
 • Company :
  دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

جستارهایی در فلسفه و کلام

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 110
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

فقه و اصول

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 131
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و مخاطرات محیطی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 45
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 42
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و توسعه فناوری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1392 - شماره 6
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش نامه مدیریت تحول

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 28
 • Company :
  دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم قرآن و حدیث

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 110
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عربی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

زبانشناسی و گویش های خراسان

 • Latest issue :
  تازبستان 1401 - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و توسعه فضای شهری

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 22
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Journal of Research and Rural Planning

 • Latest issue :
  Autumn 2022, Volume 11 - Number 42
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 23
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی روابط بین الملل

اقتصاد پولی، مالی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد و توسعه منطقه ای

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 22

health And Physical Activity

 • Latest issue :
  2014, Volume5 - Number 1
 • Company :
  Mashhad Ferdowsi University

پژوهش های ادب و زبان فرانسه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

دانشنامه حقوق اقتصادی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 7
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد