Skip to main content
Address :
کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
Tel :
031-55919
About publisher
دانشگاه کاشان در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت و از مهر یکسال بعد، 200 دانشجو در دو رشته ریاضی و فیزیک در اولین مرکز آموزش عالی منطقه کاشان تحصیلشان را شروع کردند. البته اولین جرقه‌های تشکیل این مرکز حدود 10 سال قبل از آن یعنی در سال 1343 زده شد. در آن موقع دکتر محمود اسلامی دیزچه جوانی سبزه‌روی، جعد موی، رعنا قامت و البته خوش کوش و پرجوش که 31 بهار از عمرش می‌گذشت و پس از هفت سال اقامت و تحصیل در فرانسه راهی ایران شده بود، از عزمش برای راه‌اندازی یک مرکز آموزش عالی در شهر کاشان سخن گفت. او با همة مشکلاتی که پیش رویش بود همچنان مصمم بر عزم خود ماند تا تصمیمش را در سال 1352 عملی ساخت.
Web address
http://www.kashanu.ac.ir/
Email

مطالعات عرفانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401- شماره 35
 • Company :
  دانشگاه کاشان

کاشان‌شناسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 29
 • Company :
  مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان

حدیث پژوهی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 28
 • Company :
  دانشگاه کاشان

مطالعات معماری ایران

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 22
 • Company :
  دانشگاه کاشان

مهندسی و مدیریت انرژی

 • Latest issue :
  Winter 2022, Volume 12 - Number 4
 • Company :
  دانشگاه کاشان

هنرهای صناعی ایران

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401، دوره پنجم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه کاشان