Skip to main content
Address :
تهران-خيابان كريمخان-خيابان ايرانشهر-ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
Tel :
021-88831161
About publisher
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمانی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است. به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش، ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی، تالیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش، سازمانی به نام «سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی» که در این قانون سازمان نامیده می شود، تشکیل می‌گردد.
Web address
http://www.oerp.ir/
Email

نوآوری های آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402- شماره 85
 • Company :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

گنجينه دارالفنون

 • Latest issue :
  پاییز 1399، سال سوم - شماره 11
 • Company :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی