Skip to main content
Address :
Tel :
About publisher
انجمن تاریخ پژوهان یکی از انجمن های علمی است که در سال 1382 ه - ش از معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم مجوز فعالیت دریافت نمود و اولین انجمنی بود که در حوزۀ علمیه تشکیل شد. هدف از تشکیل انجمن، شناسایی تاریخ پژوهان حوزوی، تقویت و توسعه دانش تاریخ در حوزه های علمیه، ارتباط گسترده صاحب نظران و تاریخ پژوهان با هم، ارتباط و تعامل تاریخ پژوهان حوزۀ علمیه با مراکز تاریخی داخلی و خارجی، انجام فعالیت های علمی زمین مانده در زمینه تاریخ، فراهم آوردن زمینۀ دانش افزایی تاریخ پژوهان، زمینه سازی برای ایجاد زیر شاخه های علم تاریخ در حوزۀ علمیه و مراکز علمی دانشگاهی، پشتیبانی واقع بینانه معنوی و مادی از اهل تاریخ و بسیاری از امور دیگر می باشد.
Web address
http://www.sokhanetarikh.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
Email

نامه تاریخ پژوهان

  • Latest issue :
    بهار 1390 - شماره 25
  • Company :
    انجمن تاريخ پژوهان