Skip to main content
Address :
تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش ک سوم پلاک 10  
Tel :
021-42136000
About publisher
شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در تاریخ 1386/01/20 تأسیس و تحت شمارة 293899 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به صورت "سهامی خاص" به ثبت رسید. ضمن اینکه تأییدیه ثبت و فعالیت شرکت در امور وصول مطالبات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شماره 1836/م ب مورخ 1387/05/08 صادر و مراتب در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و آگهی مربوطه در روزنامه رسمی شماره 18494 مورخ 1387/06/06 درج گردیده است. در ابتدای سال 1393، تعداد 850 پرسنل در شرکت (دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی شرکت در استان ها) مشغول فعالیت هستند .
Web address
https://www.tabm.ir/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Email

کلید سرمایه

  • Latest issue :
    تابستان 1395 - شماره 15
  • Company :
    شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت