Skip to main content
Address :
شیراز، بلوار جام جم - ساختمان مديريت دانشگاه شيراز - طبقه هفتم
Tel :
071-36286416
About publisher
دانشگاه شيراز در سال 1325 با تأسيس آموزشكده بهداشت بنیان گذاری گردید كه هدف آن تربيت متخصصين در علوم پزشكي در طول یک دوره 4 ساله درسي بود . در سال 1328 اين آموزشكده به دانشكده پزشكي و در سال 1332 آموزشكده بهياري نمازي، در سال 1334 دانشكده هاي كشاورزي و هنر و علوم راه­اندازي شدند. دانشگاه شيراز كه پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه پهلوي نام داشت، در سال 1333 با دانشكده­هاي مهندسي و دامپزشكي تشكيل شد. ديگر دانشکده هایی که به تدریج به آن افزوده شدند، دندانپزشكي در سال 1348، آموزشكده الكترونيك در 1348 و دانشكده هاي حقوق و علوم تربيتي در سال 1349 بودند. دانشگاه شيراز با پيشينه بيش از نيم قرن، يكي از بزرگترين و مهمترین دانشگاه هاي کشور است كه قطب پژوهشي كشور نیز به شمار مي آيد. 610عضو هيأت علمي و بيش از 19000 دانشجو دارد. در اين دانشگاه 80 رشته كارشناسي، 183 رشته كارشناسي ارشد ، 102 رشته دكتراي تخصصي و یک رشته دکترای حرفه ای ارائه مي شود. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسووليت تربيت اعضاي هيأت علمي كارآمد براي مراكز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اكنون دانشگاه شيراز در بردارنده 16 دانشكده و يك مركز آموزش عالي مي باشد و چند دانشکده نیز در آينده نزديك راه اندازي مي شود.
Web address
http://www.shirazu.ac.ir/
Email

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 • Latest issue :
  بهار 1387 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه شیراز

اندیشه دینی

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 87
 • Company :
  دانشگاه شیراز

مطالعات ادبیات کودک

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 26
 • Company :
  دانشگاه شیراز، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شعر پژوهی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 55
 • Company :
  دانشگاه شیراز

Teaching English as a Second Language Quarterly

 • Latest issue :
  Winter 2023, Volume 42 - Number 1
 • Company :
  Shiraz University

مطالعات حقوقی

 • Latest issue :
  بهار 1402، دوره پانزدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شیراز

Economic StudiesIJES

 • Latest issue :
  Summer and Autumn 2021, Volume 10 - Number 20
 • Company :
  Shiraz University

پژوهش های برنامه درسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

مطالعات آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 83
 • Company :
  دانشگاه شیراز

پیشرفت های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402، دوره پانزدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شیراز

دراسات فی تعلیم اللغة العربیة و تعلمها

 • Latest issue :
  خریف و شتاء 1444 - العدد 13
 • Company :
  دانشگاه شيراز

پارسه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402- شماره 2
 • Company :
  دانشگاه شیراز