Skip to main content
Address :
تهران ، خیابان ولی عصر، نرسیده به توانیر، کوچه شمس، پلاک 8 ، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Tel :
02188781036
About publisher
مرکزی است مطالعاتی که در سال 1385 تأسیس شده است. این مرکز با تمرکز بر دو مقوله «آموزش» و «پژوهش» در گستره پزشکی، به مسائل «اخلاقی»، «حقوقی» و «فقهی» می پردازد و موضوعات عرصه پزشکی را در این زمینه مورد کنکاش و مداقه قرار می دهد. در این راستا، این مرکز در پنج گروه «اخلاق پزشکی»، «حقوق پزشکی»، «فقه پزشکی»، و «پزشکی قانونی» فعالیت خود را آغاز نموده و با بهره گیری از اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه اهداف خود را دنبال می کند. از مهمترین اهداف کلان مرکز، ارتقاء دانش نظری جامعه پزشکی در حوزه های اخلاق، حقوق، تاریخ و فقه پزشکی است. افزایش آگاهی و تغییر نگرش و بهبود عملکرد کارکنان نظام سلامت، پرورش نیروی پژوهشگر در زمینه فعالیتهای مرکز، جذب دانشجوی داخلی و خارجی در رشته های اخلاق زیست پزشکی، حقوق پزشکی، اخلاق زیستی، فقه پزشکی، الهیات پزشکی، تاریخ پزشکی، توسعه همکاری با مجامع بین المللی و دانشگاههای داخلی و خارجی در حوزه های یادشده و ارتقاء جایگاه علمی پژوهشی مرکز نیز در زمره اهداف کلان این مرکر می باشد. انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی، آموزش جامعه در حوزه های پنجگانه فعالیتهای مرکز، اطلاع رسانی و انتشار نتایج پژوهشهای انجام شده، ارائه مشاوره به سیاستگذاران دانشگاه و نظام سلامت و ... از زمره این رسالتها می باشد. دستیابی به اصولی همچون رعایت موازین اخلاقی در نظام سلامت، حفظ کرامت انسانی و کمک به استقرار عدالت ، ایجاد زمینه مناسب برای جذب نیروهای نخبه و متخصص درحوزه فعالیتهای مرکز، ایجاد زمینه مناسب برای نوآوری و خلاقیت، گسترش روابط با مراکز و مؤسسات داخلی، توسعه روابط بین المللی مرکز، افزایش تعداد مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیأت علمی و پژوهشی مرکز سرلوحه برنامه های مرکز می باشد.
Web address
http://elm.sbmu.ac.ir
Email
medlaw2008@yahoo.com

اخلاق پزشکی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 47
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حقوق پزشکی

 • Latest issue :
  تابستان 1399 - شماره 53
 • Company :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تاریخ پزشکی

 • Latest issue :
  بهار 1400 - شماره 46
 • Company :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

اخلاق زیستی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 37 (ویژه نامه حقوق شهروندی)
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

فقه پزشکی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 44
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی