Skip to main content
Address :
Tel :
09399121452
About publisher
به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي مدیریت آموزشي و توسعه كيفي نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مديريت بر آموزش انجمن مديريت آموزشي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
Web address
http://ieaa.ir/fa/default.aspx
Email
ieaa.ir@morvarid

مدیریت بر آموزش سازمان ها

  • Latest issue :
    زمستان 1401، سال یازدهم - شماره 4
  • Company :
    انجمن مدیریت آموزشی ایران