Skip to main content
Address :
قم، بلوار شهید صدوقی (ره)، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13
Tel :
32918444(025)
About publisher
موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت در جهت اهداف زیر قدم برمی‌دارد: 1. توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینة اخلاق و تربیت با نگرش اسلامی؛ 2. گسترش فعالیت علمی در رشته هاي اخلاق، علوم تربیتی و علوم مرتبط با استفاده از ظرفیت موجود در حوزه و دانشگاه؛ 3. زمینه سازی علمی برای تدوین نظام تربیتی و اخلاقي اسلام؛ 4. تربیت نیروی علمی مناسب در زمینه های اخلاق و تربیت برای تأمین نیازهای کشور و جهان؛ 5. فراهم آوردن بستر لازم برای هماهنگي بين نیروهای علمی فعال در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی؛ 6. همکاری با نهادهای حوزوی و دانشگاهی در جهت تقویت فعالیتهای علمی در دو رشته اخلاق اسلامی و علوم تربیتی. زبان فارسی
Web address
http://ueae.ir
Email
info@ueae.ir

اسلام و پژوهش های روان شناختی

  • Latest issue :
    پاییز و زمستان 1401 - شماره 18