Skip to main content
Address :
Tel :
32603357(025)
About publisher
پژوهشکده زن و خانواده با هدف ارائه اطلاعات تخصصي در حوزه زنان راه اندازي شده است
Web address
http://wrc.ir
Email

مطالعات جنسیّت و خانواده

  • Latest issue :
    بهار و تابستان 1401 - شماره 16
  • Company :
    پژوهشکده زن و خانواده