Skip to main content
فهرست مقالات

چراغ های مرده نقدی بر تصحیح دیوان بیدل دهلوی از اکبر بهداروند

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : دیوان بیدل دهلوی از اکبر ، تصحیح دیوان ، دهلوی از اکبر بهداروند ، ﺷﻴﻮهای ، ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺧﺸـﺖ اول ، ‫ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ، در ﻛﻠﻤﺎت ، دو ﻋﺎﻟﻢ ، ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺮور ، ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎپ

خلاصه ماشینی:

"ﭼﺮاﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺼﺤﺢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳـﺖ ﻧـﻪ‬‬‬‬ ‫اﻓﺰودن ﺑﺮ آنﻫﺎ:‬‬‬‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻴﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ دودش ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪ اﻳﻦﺟﺎ‬ ‫ﻛﺒـﺎب ﺧـﺎم ﺳـﻮز آﺗـﺶ ﺣﺴـﺮت دﻟـﻲ دارم‬‬‬‬‬‬‬ ‫ـ‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫(ﻫﻤﺎن: 5‌2‌1‌)‬‬‬‬ ‫ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺼﺮاع اول ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده: ﻛﺒﺎب ﺧﺎمﺳﻮزم آﺗﺸﻴﻦ ﺣﺴﺮت دﻟﻲ دارم!‬‬‬‬ ‫در اداﻣﻪ، ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻃﻨﺎب، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آوردن ﻣﺼﺮاعﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺮاد وزﻧـﻲ دارﻧـﺪ، اﻛﺘﻔـﺎ‬‬‬‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛ ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ، ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ واژه را ﻧﻴﺰ، در داﺧـﻞ ﻗﻠـﺎب، ﺟﻠـﻮی ﻫﻤـﺎن واژه ﻛـﻪ‬‬‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ وزﻧﻲ دارد ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮاع ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ):‬‬‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻤﻊ از ﭼﻤﻦ آﻳﻴﻨﻪ ]آﻳﻨﻪ[ ﺳﺎﻏﺮ زدهاﻳﻢ (6‌6‌1‌)‬‬‬‬ ‫آنﻗﺪر ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ]ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی[ ﻛﺎﻳﻴﻨﻪای ﮔﻴﺮد ﺟﻼ (7‌6‌1‌)‬‬‬‬ ‫ﭼﻮ ]ﭼﻮن[ ﺑﻴﺪل آنﻛﻪ ﻣﻬﺮ رﺧﺖ دلﻧﺸﻴﻦ اوﺳﺖ (2‌0‌1‌)‬‬‬‬ ‫ﻛﺠﺎ روم ﻛﻪ ﺷﻮم اﻳﻤﻦ ز ]از[ ﻟﺐ ﻏﻤ‪‬ﺎز (4‌4‌1‌)‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺟﮕﺮ ﺧﻮن ]ﺟﮕﺮ ﺧﻮردن[ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر دل ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ (3‌7‌1‌)‬‬‬‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻲدر‪‬د ]ﻣﻲد‪‬ر‪‬د[ ﻋﺮﻳﺎن ﻣﺎ (7‌1‌2‌)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﺎﻟﻪ در وﺣﺸﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻲدر‪‬د ]ﻣﻲد‪‬ر‪‬د[ زﻧﺠﻴﺮ را (0‌2‌2‌)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺳﺮ و ﺑﺮگ ﮔﺮدش رﻧﮓ ﺑﺒﻴﻦ ]ﺑﻴﻦ[ ﭼﻪ ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﻣﺎ (3‌5‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻂ و زﻟﻒ ﺑﺘﺎن، ﻏﺮه ]ﻏﺮة[ ﻋﺸﻘﻲ ﺑﻴﺪل (1‌5‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﻣﮕﺮ ﻣﺠﻨﻮن ز ﺟﻴﺐ ﺧﻮد در‪‬د ]د‪‬ر‪‬د[ ﻃﺮف ﻧﻘﺎﺑﺶ را (9‌2‌2‌)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻋﺎﻓﻴﺖﺳﻮز ﺑﻮد ﺳﺎﻳﻪ ]ﺳﺎﻳﺔ[ اﻧـﺪﻳﺸﺔ ﻣﺎ (8‌3‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﺣﻴﻠﻪ آﺧﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻲدر‪‬د ]ﻣﻲد‪‬ر‪‬د[ روﺑﺎه را (3‌3‌2‌)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻛﻪ ﺷـﻮد ﻣﻮج ﭘﺮی در‪‬د ]د‪‬رد[ ﺗﻪ‪ ‬ﺷﻴﺸﺔ ﻣﺎ (6‌3‌2‌)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺳﻮاد دلﮔﺸﺎﻳﻲ ]دلﮔﺸﺎی[ ﺳﺮﻣﻪ ﺑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺎﻫﺎن را (3‌9‌)‬‬‬‬ ‫در ﻫﻤﺔ ﻣﺼﺮاعﻫﺎی ذﻳﻞ، واژة »ﮔﻮﻫﺮ« ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﮔﻬﺮ« ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ وزﻧﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد:‬‬‬‬ ‫ﺳﻌﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر دل از دوش ﻣﻮج (3‌9‌1‌)‬‬‬‬ ‫از اﺷﻚ، اﻧﺘﻈـﺎر ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ ﻣﺎ (4‌0‌2‌)‬‬‬‬ ‫وﺿﻊ ﮔﻮﻫـﺮ ﻃﻠﺴﻢ ﮔﺪاز اﺳﺖ ژاﻟﻪ را (9‌1‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﻧﻨﮓ ﺗﺮی ﭼﺮا ﻛﺸﺪ ﻣﻮج ﮔﻮﻫﺮ ﺳﺒﻮی ﻣﺎ (5‌2‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ دارد ﺣﺼﺎر آﺑـﺮو در ﺿﺒﻂ اﻣﻮاﺟﺶ (3‌3‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺷﻨﺎ ﻧﻪای رگ ﻣﻮج ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺸﺎ (0‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﮔﻮﻫـﺮ ﺑﻪ داﻣﻦ راﺣﺖ ﭼﺴﺎن ﻛﺸﺪ ﭘﺎ را (0‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮج ﮔﻮﻫـﺮ (6‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺷـﻮﺧﻲ ﭘﺮواز ز ﻣﻮج ﮔﻮﻫــﺮم (1‌5‌2‌)‬‬‬‬ ‫ای ﻗﻄﺮه از ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺬﺷﺘﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺮآ (4‌5‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮن ﻓﺸﺎن ﺑﻴﺪل ﺗﻮ آن ﺑﺤﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻴﺰی (1‌0‌2‌)‬‬‬‬ ‫اﻳﻦ رﺷﺘـﻪ را ز ﭘﺎی ﮔﻮﻫـﺮ ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ ﻣﺎ (4‌0‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﮔﻮﻫـﺮ ﺑﻪ داﻣﻦ راﺣﺖ ﭼﺴﺎن ﻛﺸﺪ ﭘﺎ را ( 3‌2‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻲآﺑﺮو ﺑﻪ درﻳﺎ (1‌3‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﺗﺎ ﮔﻮﻫــﺮ ﺑﺎﺷـــﺪ، ﺣﺒﺎب، آراﻳﺶ ﻋﺰت ﻣﺒﺎد (3‌3‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﮔﻮﻫـﺮ دزدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦﺟﺎ ﻋﻨﺎن ﻣﻮج درﻳﺎ را (0‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫ﮔﻮﻫـﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ داﻧﺪ ﺷﻮرش اﻣﻮاج ﺟﻴﺤﻮن را (2‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫دل ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸـﻮد ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻮﻫـﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺎ (9‌4‌2‌)‬‬‬‬ ‫از ﮔﻮﻫـﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﺑﺮد ﺷﻴــﻮة ﻏﻠﺘﺎﻧﻲ را (1‌5‌2‌)‬‬‬‬ ‫6‌."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.