Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین جو مدرسه و تمایل به بزهکاری دختران دبیرستانی شهر کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 67 تا 86)

کلیدواژه ها :

دختران دبیرستانی ،جو مدرسه ،تمایل به بزهکاری

کلید واژه های ماشینی : مدرسه ، جو مدرسه ، بزه‌کاری دختران دبیرستانی شهر کرمان ، نوجوانان ، دانش‌آموزان ، تمایل به بزه‌کاری دختران ، تمایل به بزه‌کاری ، بررسی رابطه میان جو مدرسه ، جو مدرسه و تمایل ، جو مدرسه در بزه‌کاری نوجوانان

مدرسه پس از خانه مهم­ترین مکانی است که دانش آموزان بیشترین زمان را در آنجا به سر می­برند و نقشی موثر در شکل گیری ارزشها، هنجارها و رفتارهای اجتماعی افراد دارد. هدف اساسی این مقاله بررسی رابطه میان جو مدرسه و تمایل به بزهکاری در میان دختران دبیرستانی شهر کرمان است. در پژوهش حاضر براساس نظریه پارسونز و با الهام از اندیشه سیمونز مورتون، گرامپ، هاونی و سیلر جو مدرسه در بزهکاری نوجوانان موثر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به­کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمان در سال 1392 هستند. تعداد نمونه 381 نفر است که با روش نمونه­گیری طبقه­بندی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج آمار توصیفی و استنباطی به دست آمده از داده­ها با نرم افزار SPSS نشان می‌دهد، الف)‌تمایل به بزهکاری به میزان چشمگیری در میان رفتارهای دختران نوجوان وجود دارد. ب) میان جو مدرسه با تمایل به بزهکاری دختران نوجوان رابطه غیر مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. یعنی با افزایش جو عاطفی، آموزشی، تعادل جویی، رویارویی و انتظاری مدرسه، تمایل به بزهکاری در دانش­آموزان کمتر می­شود. د) اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه نوع جو مدرسه بر شدت تمایل به بزهکاری اثر دارند و 15 درصد آن را تبیین می­کنند. این سه متغیر عبارت اند از: جو تعادل جویی، جو انتظاری و جو عاطفی مدرسه. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان جو مدرسه و مشکلات رفتاری نوجوانان رابطه منفی وجود دارد. بنابراین، مدرسه و پیوند آن با دانش­آموزان می­تواند از ایجاد مشکلات رفتاری در نوجوانی پیشگیری کند.

خلاصه ماشینی:

"متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون برای تبیین واریانس تمایل به بزهکاری متغیر مستقل R R2 F Sig F ضریب استاندارد T Sig T B Beta 1 جو تعادل جویی مدرسه 0/34 0/12 47/69 0/00 -1/02 -0/34 -6/9 0/00 2 جو انتظاری مدرسه 0/37 0/14 29/1 0/00 0-/46 0/147- 3/07 0/02 3 جو عاطفی مدرسه 0/39 0/15 21/9 0/00 -0/57 0/13- -2/58 0/01 بحث و نتیجه گیری یافته های حاصل از این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی نشان میدهند که تمایل به بزهکاری به میزان قابل توجهی در میان دختران نوجوان در سطح دبیرستانهای سطح شهر کرمان وجود دارد. با توجه به فرآیند پژوهش حاضر و یافته های مربوطه ، پیشنهادهایی برای نظام آموزش کشور به شرح زیر ارائه میشود: در زمینۀ بهبود جو تعادل جویی در مدرسه که در این پژوهش به منزلۀ مؤثرترین متغیر بر تمایل به بزهکاری شناخته شد، پیشنهاد میشود که مدیران مدارس در برنامه های گوناگون مانند مراسم صبحگاهی دانش آموزان به توضیح اصول اخلاقی و اهمیت رعایت آنها در روابط اجتماعی بپردازند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.