Skip to main content
فهرست مقالات

مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (38 صفحه - از 11 تا 48)

زمینه و هدف: پلیس راهنمایی و رانندگی خدمات ترافیکی زیادی را به شهروندان ارائه می کند، با این حال علیرغم پیشرفت های فراوان در عرصه های مختلف هنوز مدلی برای سنجش کیفیت خدمات این پلیس تخصصی وجود ندارد. هدف مقاله حاضر ارائه مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی ایران است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایی آن از طریق خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 95/. تایید شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و تهران بزرگ است که 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی هر یک از ابعاد و مولفه های مدل کیفیت با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس مورد آزمون قرار گرفتند. یافته: یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه مدل های مختلفی برای سنجش کیفیت خدمات وجود دارد، اما مدل مناسب کیفیت خدمات راهور باید مدلی ترکیبی با محوریت حفظ ارزش های اسلامی باشد. نتیجه گیری: مدل مناسب کیفیت خدمات راهور دارای سیزده بعد (ظاهر فیزیکی، کیفیت خدمات الکترونیک، مشروعیت و مقبولیت، حفظ ارزش های اسلامی، سازگاری فرهنگی، قابل اعتماد بودن، اطمینان دادن، کیفیت رفتاری، پاسخگویی به شهروندان، پاسخگویی قانونی، موقعیت، الزامات عملکردی، فناوری اثربخش) است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.