Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت فردی - اجتماعی زنان معتاد ساکن در کمپ ترک اعتیاد

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 79 تا 92)

کلیدواژه ها :

زنان ،اعتیاد ،روابط خانوادگی ،هم نشینی ،وضعیت فردی ،ناکامی در زندگی شخصی

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد مخدر ، اعتیاد ، زنان ، مصرف مواد مخدر رابطه ، وابستگی زنان به مصرف مواد ، اجتماعی زنان معتاد ، وابستگی زنان به مواد مخدر ، اعتیاد به مواد مخدر ، کمپ ترک اعتیاد ، روابط خانوادگی فرد معتاد

اعتیاد یک پدیده اجتماعی بوده، لذا شناسایی وضعیت فردی- اجتماعی تاثیرگذار بر این امر می تواند کمک فراوانی به حل این معضل جهانی کند. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فردی- اجتماعی زنان معتاد ساکن در کمپ ترک اعتیاد اصفهان است. نوع تحقیق حاضر، از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را زنان معتاد ساکن در کمپ ترک اعتیاد اصفهان در سال 1393 تشکیل داده است که با توجه به نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر از بین 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نشانه گذاری و طبقه بندی داده ها از طریق بسته های آماری رایانه ای از قبیل spss انجام شده است. داده ها بیانگر آن است که بین متغیرهای روابط خانوادگی، هم نشینی با فرد معتاد و ناکامی در زندگی شخصی، با وابستگی زنان به مصرف مواد مخدر رابطه قابل اطمینانی وجود دارد. از سویی دیگر، شدت همبستگی بین متغیر روابط خانوادگی فرد معتاد و وابستگی زنان به مواد مخدر بیشتر از عوامل دیگر بود. رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباط دوجانبه است. از یک سو، اعتیاد جامعه را رو به رکود و انحطاط می کشاند و از سوی دیگر، پدیده ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. هرچه افراد در محیط سالم تر زندگی کنند احتمال بروز رفتارهای انحرافی در آن ها کمتر است.

خلاصه ماشینی:

"بحث و نتیجه گیری با توجه به بررسی مطالعات پیشین در این زمینه مانند ملکیمان ، شریفیان (١٣٨٨) که به این نتیجه رسیدند که آسیب های خانوادگی نظیر نابسامانی خانوادگی، وجود زمینۀ خانوادگی، مدیریت ناهمخوان والدین و پیوستگی اندک به خانواده از سویی و تأثیر مخرب میزان فرصت های کنترل نشدة فرد و ویژگیهای منفی گروه دوستان بزهکار و محیط نامناسب آموزشی در وابستگی فرد به اعتیاد تأثیر مثبت دارد، پژوهش حاضر نیز تأییدی است بر نقش محیط زندگی نامناسب در اعتیاد زنان . خادمیان و همکاران (١٣٨٨) نشان دادند که موقعیت اجتماعی -اقتصادی ضعیف خانوادگی در گرایش افراد به سوءمصرف مواد مخدر مؤثر است ؛ بنابراین بسیاری از زنان گرفتار در دام اعتیاد احتمالا از پس هزینه های درمانی برنمیآیند و برای درمان مراجعه نمیکنند. براون ، رایس (٢٠٠٣) در نتایج مطالعه ای که بر روی زنان باردار مصرف کنندة مواد مخدر در پرتغال انجام شد، بیان کردند که ٨٠ درصد از این افراد دارای همسران معتاد بوده و در دامنۀ سنی ٢٠ تا ٢٥ قرار داشته اند. همچنین ، نتایج پژوهش های براون و رایس (٢٠٠٣) نشان داد که نیروهای منفی گروه همسالان ممکن است رفتار دختران و زنان را بیش از رفتار پسران و مردان تحت تأثیر قرار میدهد، این ادعاها با پژوهش قاسمی روشن و همکاران (١٣٩٢) که نشان دادند مشکلات خانوادگی، هم نشینی با دوستان معتاد، اعتیاد مادر نقش مهمی در وابستگی زنان به مصرف مواد مخدر دارد و با پژوهش خادمیان ١٣٨٨ و شیرخانی ١٣٨٩ که نشان دادند بین معاشرت با دوستان ناباب و اعتیاد زنان رابطه وجود دارد همسو است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.