Skip to main content
فهرست مقالات

ارتقاء شخصیت برند براساس متغیرهای تاثیرگذار بر برند

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 189 تا 202)

پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصیت برند بر اساس متغیرهای تاثیرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش¬های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان در دانشگاه هستند که بر اساس روش نمونه¬گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات متون بر اساس تکنیک تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه ماتریس ISMاست که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده¬های بدست آمده از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش، داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار Matlab تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی ابعاد هشت گانه موثر در ارتقاء شخصیت برند است که در قالب مدل نهایی پژوهش معرفی گردید. این ابعاد عبارتند از: شخصیت برند، عملکرد برند، آمیخته بازاریابی، طراحی برند، فناوری و شبکه های اجتماعی، مشتری، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.