Skip to main content
فهرست مقالات

مدل تصحیح خطا برای مصرف خصوصی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 199 تا 218)

هدف این مقاله تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی و برآورد رابطه بلندمدت و مدل تصحیح‌ خطای مصرف در اقتصاد ایران است.دوره مورد بررسی سالهای 1338-1383 و روش مورد استفاده‌ روش اقتصادسنجی با تکیه بر روش همجمعی یوهانس-جوسیلیوس است.نتایج تحقیق نشان داد که مصرف خصوصی و درآمد دایمی همجمع و دارای رابطه بلندمدت هستند و میل نهایی به مصرف‌ در بلندمدت برابر با 0/83 است.براساس مدل تصحیح خطا که تغییرات کوتاه‌مدت مصرف را به‌ تعادل بلندمدت آن ارتباط می‌دهد،روند تعدیل به سمت تعادل از سرعت بالایی برخوردار است به‌ گونه‌ای که 73 درصد از انحراف از تعادل در طول یک دوره تعدیل می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی)،شماره 91،نیمه دوم سال 5831 مدل تصحیح خطا برای مصرف خصوصی در ایران دکتر منصور زراءنژاد* مهران لرکی بختیاری‌نژاد** عبد الکریم دویده چکیده هدف این مقاله تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی و برآورد رابطه بلندمدت و مدل تصحیح‌ خطای مصرف در اقتصاد ایران است. 5-بررسی تجربی و تحلیل تابع مصرف خصوصی در ایران 5-1-آزمون پایایی متغیرهای الگو با توجه به این‌که استفاده از روشهای سنتی اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فرض پایایی‌ متغیرهاست،لازم است در مورد پایایی یا ناپایایی متغیرها تحقیق شود. جدول(1)نتایج آزمون‌ ADF در سطح و تفاضل مرتبه اول داده‌های سری زمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:نتایج تحقیق *نماد D بیانگر تفاضل مرتبه اول متغیرهاست 5-2-آزمون همجمعی توابع مصرف به روش انگل-گرنجر در خصوص رفتار مصرفی بخش خصوصی اقتصاد ایران،در این بخش چهار فرضیه عمده مصرف که‌ عبارتند از فرضیه درآمد مطلق میارد کینز(1591)،فرضیه درآمد نسبی جیمز دوزنبری(4491)،فرضیه‌ چرخه زندگی فرانکو مودیگلیانی(6591)و فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن(7591)به روش حد اقل‌ مربعات معمولی تخمین زده می‌شوند که نتایج در معادلات(2)تا(01)آمده است. جدول(5)بردار همجمعی برآورد شده در الگوی چهارم (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول(5)،رابطه بهنجار شده‌ای که از این بردار برای تابع مصرف خصوصی در بلندمدت‌ به دست می‌آید،به صورت زیر است: (11) Trend 55/2749+ YP 0/73538- CPT در این معادله میل نهایی به مصرف به میزان 0/38 برآورد شده است. جدول(6)برآورد الگوی تصحیح خطای کوتاه‌مدت تابع مصرف (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج برآورد،مدل تصحیح خطا با طول وقفه 4 به صورت زیر است: (21)(1-) ECT 0/93637-(1-) DCPT 0/16467+ DYP 1/7245+969/6332- DCPT در رابطه فوق، D نشان‌دهنده تفاضل مرتبه اول متغیرهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.