Skip to main content
فهرست مقالات

کابرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی تجارت غیر قانونی قاچاق در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 117 تا 150)

کلیدواژه ها :

منطق فازی ،تجارت غیرقانونی (قاچاق) ،بار مالیات وارداتی ،شکاف نرخ ارز

fuzzy logic ،Smuggling ،Exchange Rate Gap ،Unemployment Rate ،tax burden

کلید واژه های ماشینی : قاچاق ، فازی ، واردات ، قاچاق کالا ، شاخص بار مالیات وارداتی ، منطق فازی ، اقتصاد ، رویکرد منطق فازی در مدل‌سازی ، نرخ ارز رسمی و غیررسمی ، شاخص

در مطالعه ی حاضر اندازه ی فعالیت های تجاری غیرقانونی (قاچاق) در ایران با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره ی 85-1350 مدلسازی و نهایتا شاخصی برای آن استخراج می شود. برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی، نرخ بیکاری و میزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمی و غیررسمی) به عنوان شاخص هایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند، تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد. در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گردید و با دو مطالعه دیگر صورت گرفته در این خصوص (هر دو از رویکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقایسه گردید. نتایج مطالعه ی حاضر بعضا تخمین های نسبتا متفاوتی را نسبت به مطالعات پیشین نشان می دهد که این موضوع عمدتا به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره ی مدلسازی ارتباط می یابد. هر چند در دو مطالعه ی پیشین نیز استفاده از یک رویکرد مشابه به نتایج متفاوتی انجامیده است.

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی،نرخ بیکاری و میزانشکاف نرخ ارز(نرخ ارز رسمی و غیررسمی)به عنوان شاخص‌هایی که سهم بالایی درتوضیح‌دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند،تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکابه نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد. {o(1) yrneH dna melfeD o} {o(2) namirreM o} {o(3) )IMFL(etutitsni tekram eerf nainauhtiL o} {o(4) zeugnimoD o} چنانچه بخواهیم بر روی قاچاق کالا دقیقتر شویم،بایستی در نظر داشت کهانگیزه‌ی اصلی قاچاق کالا در سطح خرد قابل جستجو است. {o14o}البتهمحدودیت استفاده از متغیر عمدتا با پیچیدگی مدل‌سازی و تشکیل پایگاه قواعدمربوطه ارتباط می‌یابد که در مقاله‌ی حاضر با بسط رویکرد نظری مطالعات فوق درحوزه قاچاق کالا،سه متغیر به عنوان ورودی در نظر گرفته شده که سیستماستدلال مربوطه نیز در شکل 2 نشان داده شده است. ابتدا قوه‌ی تحریک داده‌ها برای یک قواعد به دست می‌آید بدین‌منظور ازعملگر حداقل( niM )به صورت زیر استفاده می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطه‌ی فوق x بردار داده ورودی شامل مقادیر متغیرهای شکاف نرخ ارزدر بازار رسمی و غیررسمی،بار مالیات وارداتی و نرخ بیکاری، i شماره‌ی قاعده و iREG ، iBTI و iRU به عبارات زبانی متغیرهای ورودی، id درجه‌ی قاعده‌ی i ام، iIS عبارت زبانی مربوط به اندازه‌ی قاچاق در قاعده‌ی i ام و ils* قوه‌ی تحریک x درمجموعه‌ی فازی یا عبارت زبانی iEU در قاعده‌ی i ام است. با در نظر گرفتن سه متغیر ورودی بار مالیات وارداتی،نرخ بیکاری و شکافنرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی به عنوان متغیرهای عمده در تعیین میزانقاچاق کالا و تشکیل پایگاه قواعد که مبتنی بر اجماع متخصصان حوزه‌ی مربوطهمی‌باشد،نهایتا شاخص قاچاق کالا برای دوره‌ی 85-1350 استخراج شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.