Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 65 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان ، کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان ، سلامت روانی ، سلامت سازمانی در ادارات تربیت‌بدنی ، کارکنان ، سلامت سازمانی ، شایستگی ارتباطات ، سلامت روانی بر سلامت ، روحیه ، سطح ادارات تربیت‌بدنی تحت تاثیر

هدف از این پژوهش، تعیین سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری 172 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان در سال 1387 بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو (1992) و پرسشنامه سلامت سازمانی محقق ساخته بود. پایایی دو پرسشنامه مذکور پس از مطالعه مقدماتی، به ترتیب 81/0 و 84/0 به دست آمد. داده های به دست آمده به وسیله روش آماری ضریب رگرسیون تجزیه و تحلیل شد و یافته های پژوهش نشان داد: مؤلفه بهبودی شخصی از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (نوآوری، سازگاری، روحیه، شایستگی ارتباطات و یکپارچگی)، مؤلفه کنترل اضطراب از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسئله، شایستگی ارتباطات، پشتیبانی منابع و روحیه)، مؤلفه علائم احساس توانایی و خوب بودن از سلامت روانی نیز بر هفت مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی)، مؤلفه توانایی برقراری ارتباط با دیگران از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی) و مؤلفه توانایی مقابله با مشکلات روزمره و فشارهای زندگی از سلامت روانی نیز بر هفت مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه، استقلال و یکپارچگی) از سلامت سازمانی تاثیر داشت (05/0 p<).

خلاصه ماشینی:

"به همین منظور سهم نسبی هر یک از خرده مقیاس‌های سلامت روانی کارکنان(شامل پنجخرده مقیاس بهبودی شخصی،کنترل اضطراب،علائم توانایی،توانایی برقراری ارتباط با دیگران،و توانایی مقابلهبا مشکلات روزمره و فشارهای زندگی)بر مؤلفه‌های سلامت سازمانی در ادرات تربیت بدنی استان اصفهانبررسی و ارزیابی شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابر نتایج جدول 1،مؤلفۀ بهبودی شخصی از سلامت روانی می‌تواند سازگاری،روحیه،شایستگی ارتباطات،نوآوری و یکپارچگی را در سطح ادارات بدنی تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش آنها شود. همان‌طور که جدول 2،نتایج ضریب رگرسیون مؤلفۀ کنترل اضطراب از سلامت روانی را بر سلامت سازمانی،کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان نشان می‌دهد،بر اساس این جدول،کنترل اضطراب توسط کارکنانمی‌تواند بر سازگاری،شایستگی حل مسئله،شایستگی ارتباطات،پشتیبانی منابع و روحیه در سطح اداراتتربیت بدنی تاثیر بگذارد و موجب افزایش آنها شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج ضزیب رگرسیون مولفۀ توانایی برقراری ارتباط با دیگران از سلامت روانی بر سلامت سازمانی کارکنانادارات تربیت بدنی استان اصفهان در جدول 4 آمده است. &amp;%00411YZMG004G% جدول 5،نتایج ضریب رگرسیون مؤلفۀ توانایی مقابله با مشکلات روزمره و فشارهای زندگی از سلامت روانیرا بر سلامت سازمانی کارکنان نشان می‌دهد. بنابر نتایج به دست آمد از این جدول،توانایی مقابله با مشکلاتروزمره و فشارهای زندگی می‌تواند سازگاری،شایستگی حل مسئله،تمرکز بر اهداف،شایستگی ارتباطات،روحیه،استقلال و یکپارچگی را در سطح ادارات تربیت بدنی تحت تاثیر قرار دهد و موجب افزایش آنها شود. یافته‌ها در زمینۀ رابطۀ بین مؤلفۀ بهبودی شخصی از سلامت روانی و مؤلفه‌های سلامت سازمانی نشان داد،بهبودی شخصی در بین کارکنان سازگاری،روحیه،شایستگی ارتباطات،یکپارچگی و نوآوری را در سطح اداراتتربیت بدنی تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجبات رشد و عملکرد اثربخش را فراهم می‌سازد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.