Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال 1388

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلیدواژه ها :

امنیت ،اعتماد ،احساس امنیت ،پلیس ،ترس از جرم

کلید واژه های ماشینی : پلیس ، احساس امنیت ، نقش پلیس و احساس امنیت ، نقش پلیس ، رابطه نقش پلیس و احساس ، شهر ، شهروندان ، اصفهان ، احساس امنیت در شهر اصفهان ، جرایم

احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه نقش پلیس (نیروی انتظامی) با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه‌های جامعه شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه‌ مورد بررسی واقع شد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و نیز کتابخانه‌ای بوده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1388 بوده‌اند. حجم نمونه 384 نفر بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در سه منطقه اصفهان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاه از نرم افزار SPSS و Amos18 است. مهمترین یافته پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین نقش پلیس با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی است، اما در رابطه با معناداری هریک از ابعاد؛ بعد جدیت پلیس با بعد فکری احساس امنیت؛ بعد عملکرد پلیس با بعد مالی و بعدجمعی احساس امنیت؛ بعدتوانایی پلیس با بعد جمعی و بعد فکری احساس امنیت معنادار بوده، رابطه دیگر ابعاد، معنادار نبود. همچنین، مدل معادله ساختاری پژوهش، حاکی از تأیید داده‌های گردآوری شده با چارچوب نظری پژوهش است.

خلاصه ماشینی:

"و یا در تحقیق دیگری که در شهر جدید بهارستان صورت گرفته، نقش نیروی انتظامی به عنوان شاخصه مهمی Public security در ایجاد امنیت شهرها بیان شده، و با ارزیابی این نقش در بین پاسخگویان که حدود 46 درصد پاسخگویان نقش آن را متوسط و حدود 29 درصد کم و خیلی کم و بدون تأثیر دانسته‌اند، نتیجه گرفته شده که عوامل دیگری در ایجاد احساس امنیت شهروندان مؤثر است، که باید مورد توجه محققان واقع گردد (ربانی و افشارکهن، 1383 :48). این پژوهش نیز در مجموع کوششی بود که سعی گردید تا از بین دیدگاه صاحبنظران مربوط به حوزه امنیت و نقش پلیس (بحث اعتماد به پلیس در انجام وظایف و ایجاد احساس امنیت از دید گیدنز، والکلت، عملکرد و جدیت پلیس از دید نوروزی، لامبرپولو، توانایی پلیس از دید فرگسون و میندل، عملکرد از دید هانتر، بورسیک و گراسمیک، استوتلند، و رناآور، جدیت از دید استوتلندز هاودون و اشنایدر و همکارانش، که در مقاله حاضر به آن اشاره گردید، به شناخت بهتر رابطه پلیس در ایجاد احساس امنیت شهروندان بپردازد، نتایج زیر از مهمترین یافته‌های این پژوهش است: - در توزیع فراوانی نمره میانگین پاسخگویان بر حسب چهار بعد احساس امنیت (مالی، جانی، جمعی و فکری)، بیشترین نمره میانگین مربوط به بعد امنیت فکری و کمترین نمره میانگین مربوط به بعد امنیت جانی است و احساس امنیت جمعی و مالی پس از احساس امنیت فکری در رتبه دوم و سوم قرار دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.