Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 5 تا 14)

چکیده:

هدف از این مطالعه، توضیح ارتباط بین ابعاد 5 گانه‌ی شخصیت و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی می‌باشد.96 معلم از مدارس استثنایی استان خراسان شمالی، ابزارهای این پژوهش را کامل کردند: 1- پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ شامل 22آیتم که در سه زیرمقیاس: فرسودگی عاطفی، نقصان موفقیت فردی و مسخ شخصیت، فرسودگی شغلی معلمان را ارزیابی می‌کند. پرسشنامه مدل 5 عاملی شخصیت با 44 سوال ابعاد مختلف شخصیت شامل: برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجوری و گشودگی به تجارب را ارزیابی می‌کند. ثبات درونی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.77و 0.81به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف یک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0 ≤ P استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که افراد با سطوح بالاتر روان رنجوری و سطوح پایین‌تر برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجارب بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر آموزش و پرورش از یک ارزشیابی شخصیت به عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام، استفاده نمایند، می‌توانند معلمانی که احتمالا دچار فرسودگی شغلی خواهند شد، را شناسایی کنند.

خلاصه ماشینی:

"Chernis seligman Hans seley Hakan koc Swider Maslach گروپاد 1 و همکاران(2007)؛ در پژوهشی تحت عنوان فرسودگی شغلی و شخصیت؛ بر روی 265نفر از اساتید دانشگاه‌های آمریکا نشان دادند که بین فرسودگی عاطفی با ویژگی برون گرایی ارتباط منفی و با ویژگی‌های روان رنجوری و گشودگی به تجارب ارتباط مثبتی وجود دارد. 28 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد یک ارتباط منفی و معناداری بین ویژگی برونگرایی شخصیت با ابعاد فرسودگی شغلی (فرسودگی عاطفی، نقصان موفقیت فردی و مسخ شخصیت) وجود دارد. اما اینکه افراد سخت‌کوش و وظیفه‌شناس موفقیت فردی بیشتری خواهند داشت جای هیچ‌گونه شبه‌ای نیست، از طرف دیگر بهره‌گیری فراوان از تلاش و پشتکار و انگیزه مثبت کاری در کارکنان شرایطی را برای آنان فراهم کرده است که شخصیت خود را به گونه‌ای قابل اعتماد و باوجدان بشناسانند و در نتیجه باعث کاهش سطوح مسخ شخصیتی آنان شود که تا حدود زیادی با نتایج گروپاد (2007)، اسویدر (2010) و عظیم (2010) در ارتباط است. ارتباط بعد روان رنجوری با فرسودگی شغلی نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که یک ارتباط مثبت و معناداری میان ویژگی روان رنجوری و ابعاد فرسودگی عاطفی و زوال شخصیت از فرسودگی شغلی وجود دارد که با نتایج مسلچ (2001)، گروپاد (2007)، شیمیزوتانی (2008)، اسویدر (2010) و عظیم (2010) همخوانی دارد."

کلیدواژه ها:

شخصیت ، فرسودگی شغلی ، مدارس استثنایی

کلید واژه های ماشینی:

فرسودگی شغلی ، شخصیت ، فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ، فرسودگی عاطفی ، معلمان ، مسخ شخصیت ، گشودگی به تجارب ، فرسودگی شغلی ارتباط منفی ، توافق‌پذیری ، شخصیت و فرسودگی شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.