Skip to main content

Threshold

دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Threshold
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید بهشتی
تلفن
021-29902486
آدرس
تهران، اوین دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/11/10