Skip to main content
آدرس :
تهران، اوین دانشگاه شهید بهشتی
تلفن :
درباره ناشر
دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شده‌است. دانشگاه مشتمل بر 57 ساختمان اصلی، 19 دانشکده ، 10 پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی می باشد. این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دوره های روزانه ،شبانه و مجازی دانشجو می‌پذیرد و تاکنون بیش از ۴۳هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
پست الکترونیک

آینه معرفت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 76
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

شناخت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 88
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

تحقیقات حقوقی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402- شماره 103
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1386 و بهار و تابستان 1387- شماره 7 و 8
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی حقوق جزا

مشاوره شغلی و سازمانی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار 1403 - شماره 69
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

کمال مدیریت

 • آخرین شماره :
  زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 8 و 9
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

علوم حرکت انسان

 • آخرین شماره :
  پاییز 1387 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی

تاریخ ادبیات

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 93
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی

تاریخ ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 92
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نقد زبان و ادبیات خارجی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1403 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت دولتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402 - شماره 56
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1402، دوره جدید - شماره 53
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

خردنامه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

Threshold

 • آخرین شماره :
  Sepember 2015 - Number 21
 • وابسته به :
  Shahid Beheshti University

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

International Journal of Management Perspective

 • آخرین شماره :
  Vol. 1, No. 3 - 2013
 • وابسته به :
  Shahid Beheshti University

روان شناسی ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

زبان کاوی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 6

کارنامه تاریخ

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 18

اقتصاد و الگوسازی

 • آخرین شماره :
  بهار 1402 - شماره 53

صفّه

 • آخرین شماره :
  بهار 1403، دوره سی و چهارم - شماره 1

خانواده پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 75

چشم انداز مدیریت مالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1402 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

Islamic Studies on Human Rights and Democracy

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2019, Volume 2- Number 2
 • وابسته به :
  Shahid Beheshti University

New Political Economy

 • آخرین شماره :
  October 2023 - Number 9
 • وابسته به :
  Shahid Beheshti University

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی