Skip to main content
آدرس :
تهران، اوین دانشگاه شهید بهشتی
تلفن :
درباره ناشر
دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شده‌است. دانشگاه مشتمل بر 57 ساختمان اصلی، 19 دانشکده ، 10 پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی می باشد. این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دوره های روزانه ،شبانه و مجازی دانشجو می‌پذیرد و تاکنون بیش از ۴۳هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
پست الکترونیک

آینه معرفت

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 58
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

شناخت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 79
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

تحقیقات حقوقی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 85
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

مشاوره شغلی و سازمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 38
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 49
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

کمال مدیریت

 • آخرین شماره :
  زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 8 و 9
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

علوم حرکت انسان

 • آخرین شماره :
  پاییز 1387 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده تربیت بدنی

تاریخ ادبیات

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 82
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی

تاریخ ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 82
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نقد زبان و ادبیات خارجی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت دولتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 66
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 72
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

خردنامه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

Threshold

 • آخرین شماره :
  Sepember 2015 - Number 21
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

International Journal of Management Perspective

 • آخرین شماره :
  Vol. 1, No. 3 - 2013
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

زبان کاوی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 6

کارنامه تاریخ

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 9

رهیافت های سیاسی و بین المللی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 57

اقتصاد و الگوسازی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 36

صفّه

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، دوره بیست و نهم - شماره 1

خانواده پژوهی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 57

چشم انداز مدیریت مالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی