Skip to main content

راهبردهای بازرگانی

دسته بندی موضوعی
مدیریت
ناشر
دانشگاه شاهد
عنوان قبلی
دانشور رفتار
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1028-3188
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شاهد
تلفن
021-51213074
دورنگار
021-51213549
آدرس اینترنتی
http://cs.shahed.ac.ir
مدیر مسئول
سر دبیر
مدیر اجرایی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، ابتدای آزادراه تهران قم، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد صندوق پستی: تهران، 159-18151
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/04